Home » Politiek » Achterhoek Raad stelt unaniem vernieuwde Achterhoek Visie vast in bevlogen vergadering

Achterhoek Raad stelt unaniem vernieuwde Achterhoek Visie vast in bevlogen vergadering

839

De Achterhoek Raad vergaderde maandagavond 26 september met een aantal belangrijke punten op de agenda, zoals de vaststelling van de herijkte Achterhoek Visie 2030, hét kompas voor de regionale samenwerking, en het aanstellen van twee nieuwe boardleden voor aan het roer van die samenwerking. Ook werden verschillende vragen, moties én een amendement ingediend door diverse raadsleden. De zaal in de DRU Cultuurfabriek vulde zich met spitse discussies om samen tot breed gedragen plannen voor de Achterhoek te komen. De vergadering werd voorgezeten door vice-voorzitter burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk, in plaats van de ‘standaard’ voorzitter Mark Boumans (burgemeester Doetinchem), die verhinderd was.

Complimenten voor herijkte Achterhoek Visie 2030
Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen, inzichten en cijfers waardoor de Achterhoek Visie2030 toe was aan een herijking. De Achterhoek presenteert zich als de eerste SDG-regio van Nederland en heeft in de herijkte visie de duurzame ontwikkelingsdoelen opgenomen. Zoals de Visie het verwoordt: “We faciliteren en stimuleren ondernemers, lokale overheden, onderwijs en maatschappelijk middenveld via onze unieke netwerkstructuur in de regio om met de SDG’s aan de slag te gaan.” Met meerdere complimenten vanuit de Achterhoek Raad is de herijkte visie unaniem aangenomen door de Achterhoek Raad. Deze is binnenkort te vinden op www.8rhk.nl.

Achterhoek Raad pleit voor doorzetten vierbaans N18
Tijdens het debat over de herijkte visie werd de microfoon achter het spreekgestoelte goed opgezocht door diverse raadsleden. VVD en CDA brachten gezamenlijk met andere fracties een amendement in om in de herijkte visie toch terug te grijpen naar de eerdere ambitie uit 2019 voor ‘een N18 met 2×2 rijstroken, 100 km/u en ongelijkvloerse kruisingen’ met daarbij de toevoeging volgens het amendement ‘of een aanvaardbaar alternatief’. De Achterhoek Board had eerder aan de Achterhoek Raad laten weten dat het Rijk de weg niet als knelpunt ervaart en een 2×2-baans weg niet realistisch is na te blijven streven. Kees Porskamp van VVD Oost Gelre pleitte, net als in eerdere vergaderingen van de Achterhoek Raad, voor het doorzetten van de lobby richting Den Haag voor een verbrede weg. Ted Kok, boardlid 8RHK ambassadeurs: “De visie bestaat uit mooie ambities en heel veel meer dan de N18, maar ik merk vanavond dat de N18 het meest onderwerp van gesprek is.” Hij gaf de indieners van het amendement mee: “Ga inzetten op het doel, dat is doorstroming en een veilige N18, dat kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Ik ben het met u eens dat dat 2×2-baans kan zijn, maar ik ben ook blij dat er mogelijkheden zijn voor alternatieven.” Het amendement kreeg na stemming steun vanuit de raad met uiteindelijk 88 voorstanders, ten opzichte van 67 tegen.

Twee moties redden het niet
Bert Weevers van de Progressieve Partij Aalten lichtte een motie toe (ingediend met meerdere partijen uit de Achterhoek Raad) rondom ‘het beperken van houtstook voor een betere gezondheid van onze inwoners’: “wij streven geen verbod na, maar willen de overlast beperken ten behoeve van een gezonde regio”. Een ruime meerderheid stemde tegen de motie. Net als een tweede motie die het niet haalde. Deze motie tipte aan om ondernemers en inwoners in de regio door de energiecrisis heen te helpen en werd ingediend vanuit de PvdA fracties en toegelicht door raadslid Maarten op de Weegh. Boardlid Henk Tappel gaf toelichting dat de regio al veel doet op dat gebied.

Aanvraag nieuwe Regio Deal
Boardlid Koen Knufing lichte het proces toe voor de aanvraag van een nieuwe Regio Deal. De aanvraag wordt op dit moment voorbereid door 8RHK ambassadeurs om dit najaar in te dienen (15 november) bij het Rijk. Als we een nieuwe Regio Deal toegewezen krijgen, dan zal deze in de eerste helft van 2023 verder uitgewerkt worden, in samenwerking met het Rijk en regionale partners. Op 17 oktober organiseert 8RHK ambassadeurs een klankbordbijeenkomst om samen met anderen uit de regio in gesprek te gaan over de nieuwe aanvraag voor een Regio Deal.

Regiekamer landelijk gebied Achterhoek
Peter van ’t Hoog, gedeputeerde Provincie Gelderland en boardlid gaf een presentatie over de Regiekamer landelijk gebied Achterhoek. “Vanuit de regiekamer kunnen we beter sturen in het landelijk gebied met grote ruimtelijke en urgente opgaven die er zijn. Er wordt niet gekozen (vooralsnog) voor het oprichten van een aparte thematafel hiervoor. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied zet in op: natuur, water en klimaat. Hoe gaan we dat nou regisseren? Het is ‘work in progress’ waar we met de regiekamer de inhoud voorop zetten voor de mooie Achterhoek en wegblijven van ‘moetjes’ in structuren.”

Alle stukken behorende bij de raadsvergadering van de vergadering zijn te vinden op onze website.

Midzomerwandeling in Groenlo

Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.