Category Archives: Politiek

Grote bezorgdheid bij OLW over uitbreiding en hoogbouw zware industrie De Laarberg

GROENLO – Aanstaande dinsdag stelt het college aan de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre voor om het Plan Laarberg 2 goed te keuren. Er komt dan meteen nieuwe ruimte vrij voor meer dan 10 grote industriële bedrijven uit de zwaarste milieucategorie. Deze bedrijven mogen tot 30 meter hoog bouwen. Volgens de Paul Wallerbos van Onafhankelijke Lijst Wallerbos (OLW) is dit bijna net zo hoog als het omstreden koelhuis van Aviko in Steenderen.

OLW heeft vragen gesteld aan de wethouder Frank. Wat is de impact van deze hoogbouw op de omgeving en de bewoners van Groenlo op bijvoorbeeld Het Blik, Brouwhuizen en De Woerd? De wethouder wil echter, ook niet na nogmaals schriftelijk aandringen van OLW, met visualisaties komen.

OLW heeft zelf een visualisatie gemaakt. “Wij schrikken enorm van deze hoogte. Hiermee krijt onze vestingstad een negatieve uitstraling van een zware industriestad. OLW stemt tegen deze onverantwoordelijke beslissing”.

Paul Wallerbos uit de fractie   OOG

OOST GELRE – Raadslid Paul Wallerbos zal met ingang van heden geen deel meer uitmaken van de fractie van OOG (Onafhankelijken Oost Gelre). Dit besluit is na overleg tussen Paul Wallerbos en de OOG-fractie genomen. “We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er te veel verschil van mening bestaat over de manier waarop vorm en inhoud moet worden gegeven aan de visie van OOG op korte en lange termijn”, laat Paul weten.

“Met name door deze verschillen is wederzijds besloten om op een respectvolle manier uit elkaar te gaan maar hebben we ook de intentie uitgesproken om in de toekomst op onderdelen samen te werken zoals ook met de andere partijen”. De OOG-fractie is Paul zeer erkentelijk voor zijn inzet en bewondert zijn dossierkennis. Paul gaat op eigen titel verder in de Raad waarbij de fractie van OOG hem oprecht veel succes wenst.

OOG: bezuinigingen brandweer Oost Gelre heroverwegen

OOST GELRE – De Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) zijn het niet eens met de op stapel staande bezuinigingen bij de brandweer in Oost Gelre en willen een heroverweging.

De bezuinigingen op de brandweer zijn recent aangekondigd door het bestuur van de VNOG (de veiligheidsregio) en komen o.a. voort uit een nog uit te voeren bezuinigingsoperatie die nodig is omdat de veiligheidsorganisatie, waaronder ook de regionale brandweer valt, al jaren financieel ongezond is.

OOG vindt met name de aangekondigde halvering van de nu nog vier Oost Gelrese spuitwagens te drastisch, want in de praktijk gaat deze halvering voor de brandweerposten Groenlo en Lichtenvoorde betekenen dat in elk van deze brandweerkazernes maar één van de twee spuitwagens behouden blijft.

Raadslid van OOG, Paul Wallerbos, beaamt wel dat bezuinigingen vanwege financiële problemen noodzakelijk zijn. “Uit onderzoek blijkt ook dat huizen en bedrijven steeds beter tegen brand beveiligd worden. Hierdoor neemt de inzet van de brandweer af omdat bijvoorbeeld brand in een vroegtijdig stadium ontdekt wordt. Maar om nu opeens het aantal bluswagens in Oost Gelre te halveren gaat ons als OOG te ver”.

“De brandweer van Oost Gelre bestaat grotendeels uit vrijwilligers, ook zij zetten vraagtekens bij de halvering van het aantal spuitwagens”, aldus Wallerbos. “Als OOG pleiten wij er dan ook voor dat het VNOG-bestuur een pas op de plaats gaat maken. Een bezuinigingsscenario is mijn inziens alleen verantwoord als je dat geleidelijk en stapsgewijs doet. En dan na elke stap met alle betrokkenen evalueert of het niet ten koste gaat van de veiligheid in Oost Gelre en de inzet en motivatie van de brandweervrijwilligers.

OOG staat niet alleen m.b.t. de kritiek. Deze week kwam er ook al kritiek vanuit de gemeente Aalten op de aangekondigde Achterhoekse brandweerbezuinigingen. Burgemeester Stapelbroek plaatste grote vraagtekens bij het verdwijnen van 8 van de 26 Achterhoekse spuitwagens omdat volgens hem door deze inkrimping het veiligheidsniveau in de Achterhoek wordt verlaagd.

Op 12 januari neemt het bestuur van de VNOG waarschijnlijk een beslissing over de aangekondigde bezuinigingen.

Algemene beschouwingen gemeenteraad Oost Gelre

Algemene beschouwingen gemeenteraad Oost Gelre door starheid coalitiepartijen CDA en VVD een farce.
OOST GELRE – Tijdens de afgelopen algemene beschouwingen in de raadsvergadering van 5 en 6 november begonnen wij ons betoog met de volgende woorden. De begroting is sluitend. Maar vraag me niet hoe. Op zoveel posten wordt bezuinigd. Ik doe maar een greep hieruit. Verhoging OZB met 8 %, verhogen leges, sluiten Wmo-loket Groenlo, aanpassing minimabeleid, tegemoetkoming ziekenkosten afschaffen voor Wmo,s. Taakstelling SDOA, verlaging subsidie muziekonderwijs, invoering tarief ZOOV-pas van € 50,–  etc. etc.

Deze begroting is de meest niet-sociale begroting van de laatste jaren. De meeste gemeenten in Gelderland hebben financiele problemen, maar het gaat er natuurlijk om welke oplossingen je kiest. Niet altijd ten koste van de financiële zwakken in onze gemeente. De meest kwetsbare mensen in onze gemeente worden door deze begroting het hardst getroffen. Er is geen enkele balans in de begroting om de lasten beter en rechtvaardiger te verdelen.

Los van deze voorgestelde bezuinigen en ombuigingen voor 2020 moet ook nog over het lopende begrotingsjaar 2019 rekening gehouden worden met een negatieve overschrijving van de begroting 2019 van ongeveer 3 miljoen. De financiële consequenties van deze beslissingen bij de begroting van 2020 wordt op de burgers van Oost Gelre via bezuinigen en eventuele verhogingen afgewenteld. Volgens de D66-fractie kan en moet het beter.

Uiteraard kwamen er ook andere belangrijke zaken voorbij.

D66 is van mening dat er in de toekomst iets meer woningen gebouwd kunnen worden. De contingente kunnen naar onze mening worden losgelaten. Er moet natuurlijk wel opgepast worden dat er niet voor leegstand bebouwd gaat worden. Wel flexibel en eventueel tijdelijke bebouwing zou een oplossing kunnen zijn. Onder andere door tiny-houses. Naar onze mening moet iedere kern, groot of klein, haar aandeel toegewezen krijgen. Hierbij moeten we wel opletten dat alle bevolkingsgroepen hierin meedelen. Van jong tot oud. We zitten middenin de duurzame energietransitie. Ook wij streven ernaar om rondom in Oost Gelre 2013 energieneutraal te zijn. De Achterhoekse spaaractie vinden wij een goede regeling. Deze regeling kan er toe bijdragen dat burgers sneller beginnen met verduurzamen van hun woning.

D66 is ervan overtuigd dat in de eerste plaats energiebesparing en innovatie in de komende jaren een veel grotere impact op de verduurzaming zullen hebben dan de Achterhoek o.a vol te plempen met zonneparken en windmolens.

De D66-fractie is verder van mening dat de procedures om tot een mega bio- raffinagemestvergister in de nabijheid Groenlo stopgezet moeten worden. Deze bio-mestvergister levert geen enkele bijdrage aan een verduurzaming van onze leefomgeving. Alleen maar overlast. Tevens hebben wij nogmaals aandacht gevraagd voor het autovrij maken van de Beltrumsestraat. Bij de laatste enquête onder de bevolking van Groenlo was een grote meerderheid voor het autovrij van deze belangrijke winkelstraat.

Tevens wij zijn een groot voorstander van een gericht en duidelijk aanpak van de ondermijning van onze samenleving. Er zijn al enkele bijeenkomsten geweest om vooral de burgers in het buitengebied van Oost Gelre op de gevaren van ondermijning te wijzen.

Al met al een frustrerende vergadering waar duidelijk bleek dat de meerderheid van de coalitiepartijen CDA en VVD op geen enkele manier ingingen op de goede en concrete voorstellen van de gezamenlijke oppositie. Er was dus geen enkele verbazing dat de gehele oppositie tegen deze begroting heeft gestemd.

Namens de D66-fractie Oost Gelre

  1. van der Meulen   r.vandermeulen@oostgelre.nl     06 – 40 60 61 71

Raadsblog van D66 Oost Gelre

Regenboogvlag, meldpunt bijstandsfraude en bouwen en sporten
D66 Oost Gelre heeft de raadsvergadering van dinsdag 15 oktober aangegrepen om enkele onderwerpen in het vragenuur te stellen aan het college. Dit keer gingen de vragen over de regenboogvlag die op de internationale Coming Out Day niet bij het gemeentehuis hing, tot verbijstering van een aantal inwoners. Verder heeft Jerry van der Meulen namens de gehele fractie van D66 Oost Gelre vragen gesteld over het meldpunt voor bijstandsfraude waar de Volkskrant onlangs over berichtte.

Volgend jaar komt de regenboogvlag weer uit de kast
Op 11 oktober is het ieder jaar Coming Out Day. Een dag waarop internationaal aandacht wordt gevraagd voor acceptatie van homoseksualiteit en genderidentiteit. Eigenlijk een dag die aandacht vraagt voor het feit dat je jezelf mag zijn, ongeacht van wie je houdt of of je je wel happy voelt als je niet in het keurslijf van “man” of “vrouw” past. Jezelf kunnen zijn, dat is een groot goed waar D66 al hel lang voor inzet. Dat de vlag dit jaar niet wapperde, was dan ook een gemis en dat vroeg om een vraag in het vragenuur, want net als D66 Oost Gelre, draagt het College ook al jaren uit dat je in Oost Gelre jezelf kunt zijn.
Wethouder Hoenderboom stond uitgebreid stil bij onze vraag en gaf aan dat er intern een misverstand was geweest en dat daardoor de vlag per ongeluk niet trots aan de vlaggenmast hing. Dat gaat niet meer gebeuren, dus volgend jaar komt de regenboogvlag gewoon weer uit de kast.

Klikken over iemand met een uitkering
Onze tweede vraag ging over het meldpunt bijstandsfraude waar de Volkskrant over publiceerde in de zaterdagkrant van 5 oktober. Oost Gelre stond hoog in het lijstje en dat terwijl wij niet eens wisten dat er een meldpunt was. En die is er ook niet, verzekerde de wethouder ons. De gemeente heeft geen telefoonnummer of meldpunt in het leven geroepen waarop mensen aan de gemeente of de sociale dienst kunnen vertellen over wat de bekenden misschien niet helemaal binnen de regels doen. We kwamen als gemeente hoog op het lijstje omdat er mensen spontaan het nummer van de sociale dienst of de gemeente bellen of een brief schrijven om te vertellen over die buurman die stiekem samenwoont en daarom geen recht meer heeft op een uitkering of iemand die op een andere manier te soepel omgaat met de regels en dat niet zelf vertelt aan de sociale dienst.

We hebben in onze gemeente dus geen meldpunt nodig, we verlinken onze buren gewoon graag uit onszelf, voordat we elkaar gewoon in de ogen kijken en zeggen: “Goh, buurman, waar doe je het allemaal van? Wist je dat je dat moet melden bij de sociale dienst? Je kunt er problemen mee krijgen als je het niet meldt en ze komen erachter!”

Ondermijning noemt de wethouder het, als mensen bewust de sociale dienst oplichten. En dat is dus fraude en dat mag niet. En dat vinden wij ook, maar wordt het vertrouwen in de mensen onderling wel vergroot als mensen eerst verklikt worden en ze worden gekort op hun uitkering, terwijl er niet altijd kwade opzet achter zit? Of de regels waren helemaal niet duidelijk. Wordt het vertrouwen in de samenleving van Oost Gelre vergroot, als ze weten dat de buren hen in de gaten houden?

Ons standpunt: vertrouwen voorop, elkaar respectvol aanspreken bij twijfel. We zijn allemaal mensen en we zijn ‘naobers’, dus dan ben je er voor elkaar ook voor de onderlinge controle en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden.

Bouwen in de kleine kernen
Raadsbreed werd de Ruimtelijke verkenning wonen kleine kernen aangenomen. De samenspraak tussen de dorpsbelangenorganisaties, de inwoners en de gemeente werden geprezen. Alle fracties waren gecharmeerd van de aanpak en wilden eigenlijk alleen maar toevoegen: voer de plannen zo snel mogelijk uit, laat mensen hun handen uit de mouwen steken en laat ze de plannen waar men het met elkaar al over eens is gewoon gaan doen! Hoe sneller hoe beter.

De Tiny houses werden ook door een aantal partijen omarmd. De tijdelijkheid en het voorzien in een woningbehoefte. Door een andere fractie werd aan Jerry nog de vraag gesteld voor welke leeftijdscategorie de Tiny Houses dan beschikbaar zouden moeten komen. Maar waarom zou je aan een behoefte een leeftijdsgrens hangen? Als iemand op een leuk stukje grond een duurzaam tijdelijk Tiny House wil zetten en daar wil wonen, wie zijn wij als gemeente dan om te zeggen: “Sorry, te oud, of te jong?”
Die behoefte, daar hameren we al jaren op: bouwen naar behoefte en niet voor leegstand. Huizen die nu aan de eisen en behoeftes voldoen, hoeven dat over 15 of 20 jaar niet meer te doen. En als niemand over 15 of 20 jaar nog zit te wachten op Tiny Houses, dan zijn ze toch zo weer weg.

Sporthal
De sporthal bij het Marianum houdt al langer de gemoederen bezig in de gemeenteraad, maar ook in de gemeente en op de sociale media. Te duur, te onlogisch voor die paar gebruikers die hebben gezegd daar te zullen gaan sporten, het past niet in de bezuinigingen die ons te wachten staan, maar de veiligheid van de huidige sporthal dan? We hebben gevraagd naar de sportvisie, want die ligt er al sinds 2014. De wethouder benadrukte dat hiervoor al gesprekken zijn met de sportverenigingen om daar een nieuwe visie voor op te stellen.

Sporten vinden wij belangrijk. Bewegen is goed. Een sportvoorziening bij het Marianum vinden wij een must. We hebben daarom ingestemd met dit voorstel met daarbij de oproep om niet buiten de begroting te gaan.

Fractie D66 Oost Gelre:
Jerry van der Meulen, Linda van der Berg, Jarno Hilge
Contactgegevens: l.vanderberg@oostgelre.nlr.vandermeulen@oostgelre.nlj.hilge@oostgelre.nl