Categoriearchief: Gemeente

Belastingadviseurs vullen 10.000 formulier in

OOST GELRE – De 11 vrijwillige belastingadviseurs van de gemeente Oost Gelre, opgericht in 2002, stonden woensdag 24 oktober stil bij het feit dat ze hun 10.000ste formulier hebben ingevuld.

De belastingadviseurs helpen inwoners die niet de financiële middelen hebben om een accountant in te schakelen met het invullen van de belastingpapieren. Ouderen hebben ook nog vaak recht op inkomsten uit Duitsland, de zgn. Duitse rente. Hier is de laatste jaren veel in veranderd hetgeen veel papier-/invulwerk met zich mee brengt. Ook daar helpen zij mee. Ze helpen inwoners om hun financiën weer op de rit te krijgen wanneer zij in de schulden dreigen te geraken. Kijken voor welke toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag) mensen in aanmerking kunnen komen en evt. kwijtschelding gem. belastingen. Daarnaast helpen zij inwoners bij het kiezen van een ziektekostenverzekering, zoals de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Oost Gelre.

De feestelijke bijeenkomst werd gevierd met gebak.

Werkzaamheden groenstrook Van Kinsbergenstraat

GROENLO – Op maandag 22 oktober is de herinrichting gestart van de groenstrook bij de Van Kinsbergenstraat in Groenlo. Vanwege de werkzaamheden zijn de Van Kinsbergenstraat tussen de Hartebroekseweg en Willem Barentszstraat tot en met vrijdag 26 oktober dagelijks afgesloten tussen 07.30 en 17.00 uur.

Regenwater dat op de straat valt, wordt geborgen in een gedeelte van de groenstrook. Daar kan het water straks in de bodem zakken. Zo wordt verwacht dat er minder overlast van water op straat is.

Planning
De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Berkel en Slinge begint in de week van 22 oktober met het verwijderen van een deel van de bestaande bomen en struiken. Aansluitend verzorgt aannemersbedrijf Rouwmaat Groenlo het graafwerk. Naar verwachting volgt de nieuwe aanplant van groen in het voorjaar van 2019.

Tijdelijke maatregelen Winterswijkseweg – Oude Winterswijkseweg – Parallelweg

GROENLO – Sinds de aanleg van de nieuwe N18 heeft Groenlo twee mogelijkheden om naar de N18 te komen; via de nieuwe aansluiting bij Laarberg en via de provinciale weg N319. De aansluitingen van de Winterswijkseweg op de N319 en het kruispunt bij de Rabobank zijn als gevolg daarvan drukker geworden, constateert wethouder Karel Bonsen. “Dat heeft effect op de veiligheid en de doorstroming.”

Verkeerstellingen
Wethouder Bonsen verwijst naar de verkeerstellingen die vóór de zomer in en om Groenlo zijn uitgevoerd. “Die geven ons inzicht in de verkeersstromen als gevolg van de nieuwe N18. Volgens de verkeerstellingen neemt de verkeersdrukte op de Winterswijkseweg (tussen de Oude Winterswijkseweg en de N319) flink toe, zowel het aantal personenauto’s als het aantal vrachtwagens. Dit heeft effect op de doorstroming en de veiligheid en op het omliggende wegennet. Het gaat er nu om dat we daar de juiste maatregelen voor treffen.”

Verkeersonderzoek
Voor de zomervakantie is een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersstromen en het verkeersgedrag op en rond het kruispunt tijdens de spitsperioden. In het kort zijn de belangrijkste voorlopige conclusies:
– De bocht op de meest dominante verkeerstroom is (te) krap voor twee tegemoetkomende grote voertuigen, zoals een vrachtwagen of bus.
– Op drukke momenten neemt gemotoriseerd verkeer (ook veelal langer vrachtverkeer) meer risico’s om op te rijden. Dit vergroot het risico op een conflict tussen twee of meer verkeersdeelnemers.
– Er zijn ook veel relatief rustige momenten met amper verkeer.
– Fietsverkeer komt in de knel ter hoogte van de middengeleider.
– Gemiddeld zijn de wachttijden op de verschillende locaties in het drukste uur acceptabel, maar tijdens piekmomenten kortdurend een stuk hoger.

Tijdelijke maatregelen
Voor wethouder Bonsen aanleiding om te kijken naar maatregelen, zowel voor de lange als ook voor de korte termijn. “Voor nu zijn er tijdelijke waarschuwingsborden geplaatst die automobilisten attenderen op fietsers. Vanwege levertijden worden de definitieve borden zo snel mogelijk geplaatst. Daarnaast worden zogenaamde roodkleurige fietssuggestiestroken aangelegd op het kruispunt Winterswijkseweg – Oude Winterswijkseweg. Dit gebeurt ook op het laatste deel van de Parallelweg. Op dit laatste deel liggen nog geen rode stroken. In de bochten en op de kruispunten wordt de belijning opgefrist en wordt duidelijke nieuwe markering aangebracht. Dit gebeurt zo snel mogelijk, in ieder geval deze maand nog.”

Tijdelijke maatregelen Winterswijkseweg Groenlo
Definitieve oplossing
Wethouder Bonsen ziet de tijdelijke maatregelen als een overbrugging naar een definitieve oplossing. “Samen met een adviesbureau werken we definitieve maatregelen uit. Hier zullen wij ook de input vragen van verschillende belanghebbenden, zoals omwonenden, bedrijven en ondernemersvereniging.”

Oost Gelre doet onderzoek onder vrijwilligersorganisaties

OOST GELRE – Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn van grote waarde voor de gemeente Oost Gelre. Ze spelen een belangrijke rol op verschillende terreinen en leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid.

“De gemeente vindt het belangrijk om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties goed te ondersteunen en samenwerking te faciliteren. Daarom zetten we een onderzoek uit in Oost Gelre om een beeld te krijgen van de stand van zaken en vitaliteit van vrijwilligersorganisaties. Ook onderzoeken we welke ondersteuningsbehoeften er bij vrijwilligersorganisaties bestaan, zodat we inhoud kunnen geven aan onze faciliterende rol richting vrijwilligers(organisaties)”.

Online vragenlijst
Het onderzoek voeren we uit in samenwerking met Movisie, het landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. De besturen van vrijwilligersorganisaties in Oost Gelre nodigen we komende week per e-mail uit om deel te nemen aan het onderzoek. Zij kunnen een online vragenlijst invullen. Op 22 november organiseren we een bijeenkomst waarin we de resultaten van het onderzoek terugkoppelen. Alle vrijwilligersorganisaties ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Oost Gelre Energieneutraal in 2030

Beleidsstuk en uitvoeringsplan voor grootschalige hernieuwbare energieopwekking

OOST GELRE – Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Dus net zoveel energie duurzaam opwekken als er wordt verbruikt. De afgelopen maanden zijn er een aantal bijeenkomsten geweest. Op basis van de informatie uit die bijeenkomsten is nu een beleidsstuk en een uitvoeringsplan opgesteld. Deze worden op 4 september in de commissievergadering van Oost Gelre besproken.

Beleid
Het beleidsstuk vormt een ruimtelijk kader dat genoeg ruimte biedt aan de juiste initiatieven, maar ook de bijzondere waarden van ons landschap beschermt. Wethouder Bart Porskamp: “We hebben hierbij gezocht naar een evenwicht van enerzijds voldoen aan de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn, en anderzijds het beschermen van waarden en functies in onze kernen.”

Uitvoeringsplan
Het uitvoeringsplan beschrijft de eerste grote stap voor de korte termijn (2018-2022). De stappen die voor deze periode voorstellen zijn:

  • zon op een reeks van vrijkomende agrarische erven
  • verkenning van locaties voor zonnevelden
  • 1.000 woningen van energielabel C of meer naar label A/A+
  • één of enkele windturbines


Commissievergadering 4 september

Het beleidsstuk en het uitvoeringsplan worden op 4 september door de raadscommissie behandeld. Deze vergadering is openbaar. De vergadering begint om 19.30 uur in het stadhuis in Groenlo.