Category Archives: Oost Gelre

Boa’s Oost Gelre gaan werken met camera

OOSTGELRE – Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente houden toezicht op de leefbaarheid in de openbare ruimte. Als de leefbaarheid verstoord wordt door bijvoorbeeld overlast, gaan de Boa’s er vaak als eersten op af. Jammer genoeg is het zo dat Boa’s in Oost Gelre steeds vaker te maken hebben met verbaal geweld en agressie. Hierdoor voelen zij zich niet altijd even veilig. Om die reden gaan ze voor hun veiligheid werken met een camera die aan hun uniform is vastgemaakt, een zogeheten bodycam.

Agressie voorkómen
Bij het onveilig voelen kun je denken aan belediging en bedreiging. Het zichtbaar dragen van een bodycam werkt preventief op het verbale geweld, zo blijkt uit ervaring bij andere gemeenten. De bodycam heeft een afschrikeffect, de Boa zet hem aan als het nodig is en wijst je erop. De verwachting is dat het aanzetten van de camera bij de meeste mensen als een rem werkt; ze zullen hun gedrag aanpassen. De bodycams worden eerst voor één jaar ingezet, daarna wordt het gebruik geëvalueerd.

Burgemeester Annette Bronsvoort: “Onze medewerkers hebben een belangrijke rol bij de leefbaarheid in onze gemeente. Zij gaan vaak als eersten -nog voor de politie- op onrust en overlast af en proberen zaken op te lossen. Dan is het zeer verontrustend dat zij bij het doen van hun werk soms last hebben van agressie en verbaal geweld. De camera kan helpen om sneller de rust weer terug te vinden. Gelukkig zijn de meeste mensen ook zonder camera wel voor rede vatbaar. Dat zijn we ook zo gewend in Oost Gelre.”

Gebruikersprotocol
Bodycams worden alleen ingeschakeld in situaties waarvan de Boa vindt dat dit nodig is met het oog op de eigen veiligheid. Opnamen worden in principe alleen gemaakt in de openbare ruimte en openbare gebouwen. Er is een gebruikersprotocol opgesteld voor situaties waarbij de Boa de bodycam inzet. Ook staat hierin beschreven op welke manier de beelden vastgelegd en gebruikt mogen worden vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Oost Gelre behaalt vaccinatiegraad van 90 procent

OOST GELRE – In Noord- en Oost-Gelderland is Oost Gelre de eerste gemeente die de gewenste vaccinatiegraad van 90% heeft bereikt. Ook de gemeente Bronckhorst tikt de 90% bijna aan. Dat is goed nieuws, aldus de burgemeesters.

“Ik wil een groot compliment maken aan onze inwoners, van jong tot oud! Door ons te laten vaccineren helpen we niet alleen onszelf, maar ook de ander. Samen komen we uit de crisis”, zegt burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre over deze mijlpaal. Ook burgemeester Marianne Besselink is blij met de ruim 89 procent. “Dit is prachtig nieuws voor de Bronckhorster samenleving! Zorgen voor elkaar is onderdeel van het naoberschap dat diep verankerd is in onze gemeenschap. ‘Samen goed gaon’ is ons motto in deze moeilijke tijd. Het doet me zeer goed om te zien dat we ook echt samen goed gaan.”

Hoge cijfers in de Achterhoek
In Nederland zijn ongeveer 23,7 miljoen prikken gezet en nog steeds komen daar iedere minuut 20 bij. In heel Nederland is nu ruim 82% van de bevolking van 12 jaar en ouder volledig gevaccineerd. In de regio Noord- en Oost-Gelderland is de vaccinatiegraad iets hoger: 83%. GGD Noord- en Oost-Gelderland verwacht dat meer gemeenten de komende tijd de 90% aantikken.

Hoge vaccinatiegraad belangrijk
Epidemioloog en onderzoeker Caroline Timmerman van GGD Noord- en Oost-Gelderland noemt dit goed nieuws: “Bij een hoge vaccinatiegraad worden minder mensen ernstig ziek door het coronavirus. Zo zorgen we er voor dat de samenleving open blijft en voorkomen we dat de zorg opnieuw overbelast raakt.” Arts Infectieziektenbestrijding Ashis Brahma voegt daaraan toe: “De Achterhoek loopt voor als het om de vaccinatiegraad gaat. Een hoge vaccinatiegraad is een belangrijke verdedigingslinie tegen het coronavirus, naast het testen bij klachten en het opvolgen van de basismaatregelen. Dit zijn alle drie belangrijke verdedigingslijnen om corona eronder te krijgen en dat is wat we willen met z’n allen.”

30 Gelderse gemeenten benoemd tot Official Team Host WK Volleybal Vrouwen 2022

Over een jaar begint het WK Volleybal Vrouwen in Nederland en Polen. De Nederlandse speelsteden zijn Arnhem, Rotterdam en Apeldoorn. In het begin van het toernooi spelen alle 24 deelnemende landen hun wedstrijden in Arnhem. Maar liefst 30 Gelderse gemeenten gaan gezamenlijk de 24 landen huisvesten. Afgelopen woensdag werden deze 30 gemeenten tijdens een bijeenkomst bij Paleis het Loo benoemd tot Official Team Host.

Lokale maatschappelijke kansen
De deelnemers uit 24 landen worden in 30 Gelderse gemeenten ondergebracht (sommige naburige gemeenten werken samen). Iedere gemeente levert in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie een actieve bijdrage om activiteiten op te zetten voor de teams en voor de inwoners. Veel daarvan gebeurt in nauwe samenwerking met lokale scholen, verenigingen, bedrijven en tijdens het WK ook met het bezoekende land. Dit moet voordelen op zowel maatschappelijk als economisch gebied opleveren.

Tijdens de ‘One year to go’ bijeenkomst afgelopen woensdag in Apeldoorn, committeerden de 30 Gelderse gemeenten zich officieel aan het WK door het Official Team Host bord te ondertekenen.

Het WK Volleybal is een van de grootste sportevenementen die ooit in Nederland plaatsgevonden heeft. Niet eerder deed het evenement ons land aan.

Jan Markink, gedeputeerde Sport van de provincie Gelderland: “Ik ben trots dat heel Gelderland meedoet aan het WK Volleybal. Ik kijk enorm uit naar de reuring en de activiteiten in alle Gelderse gemeenten die een team huisvesten. Samen maken we er een groot Gelders feest van en laten we zien dat Gelderland de mooiste provincie van Nederland is.”

Arnhem en Apeldoorn
Het WK Volleybal duurt ruim drie weken. De eerste fase heeft het Arnhemse GelreDome als hoofdlocatie. De volgende fasen zijn in Rotterdam, Apeldoorn en Polen, waarna de eindstrijd weer in GelreDome plaatsvindt. Oranje speelt haar wedstrijden altijd op eigen bodem.

De 30 Official Team Hosts uit Gelderland:

  1. Aalten (Achterhoek in Beweging)
  2. Berkelland (Achterhoek in Beweging)
  3. Bronckhorst (Achterhoek in Beweging)
  4. Doetinchem (Achterhoek in Beweging)
  5. Montferland (Achterhoek in Beweging)
  6. Oude IJsselstreek (Achterhoek in Beweging)
  7. Oost Gelre (Achterhoek in Beweging)
  8. Winterswijk (Achterhoek in Beweging)

Gemeenteraad Oost Gelre heeft ingestemd met RES 1.0 Achterhoek

OOST GELRE – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Oost Gelre van 21 september 2021 heeft de raad ingestemd met het ontwerp van de Regionale Energiestrategie 1.0 van de Achterhoek. Hierin staat dat de regio in 2030 1,35 TWh* aan duurzame energie wil opwekken met zon en wind. Gemeente Oost Gelre is één van de acht gemeenten die bestuurlijk verantwoordelijk is voor de RES, samen met provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel. Netbeheerder Liander is samenwerkingspartner. Hoeveel TWh elke gemeente bijdraagt aan de energietransitie is nu nog niet aan de orde; de RES-partners hebben samengewerkt op basis van het motto Samen d’r an! Ofwel: iedereen doet wat om de CO2-uitstoot flink te verminderen om klimaatveranderingen tegen te gaan, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.

Volksvertegenwoordigers betrokken bij RES-proces
Voorafgaand aan de besluitvorming, vond een intensief proces plaats waarbij de volksvertegenwoordigers op gezette momenten steeds zijn betrokken en geïnformeerd. Ook konden inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties deelnemen aan online sessies en een peiling om de contouren van de RES 1.0 te ontwikkelen. Hieruit kwam naar voren dat er in de Achterhoek veel ruimte is om duurzame energie op te wekken met zon en wind, maar dat er selectief en zorgvuldig met de ruimte en het landschap moet worden omgegaan. Om de aantasting van de leefomgeving te beperken hoeft niet alles wat gedaan zou kunnen worden op korte termijn te gebeuren. Op de langere termijn zijn ook innovaties te verwachten in bijvoorbeeld opslag van elektriciteit in batterijen en het benutten van waterstof.

Verrijken van bestaand beleid
Met de RES 1.0 bouwt de Achterhoek voort op het eigen regionale beleid dat in 2016 geactualiseerd is in de Regionale Uitvoeringsagenda Achterhoek (RUA). Hier ligt de basis voor de bijdrage van 1,35 TWh. Ruim een derde hiervan is al gerealiseerd door de bestaande zonne- en windparken en door projecten die in de pijplijn zitten. Het resterende deel wordt zoveel mogelijk met grootschalige zon-op-dak projecten gerealiseerd en deels met windenergie. Gemeente Oost Gelre organiseert op 7 oktober een informatiebijeenkomst Windenergie voor raadsleden. Inwoners, ondernemers en anderszins belangstellenden kunnen deze bijeenkomst online bijwonen. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

Zon én wind
Om duurzame energie op te kunnen wekken en te kunnen transporteren via het bestaande elektriciteitsnetwerk, is een opwekcombinatie van wind- en zonne-energie nodig. Als de zon schijnt waait het vaak niet en andersom. Beide zijn nodig voor balans op het netwerk, maar ook om de energiekosten voor de inwoners betaalbaar te houden en rekening te houden met de leefomgeving. Alleen inzetten op zonneparken gaat ten koste van landbouwgrond. Daarom is de keuze gemaakt om stevig in te zetten op zon-op-dak-projecten. Daarnaast is in de RES 1.0 zorgvuldig een aantal zoekgebieden opgenomen waar windturbines geclusterd kunnen worden; dit vergt minder ruimte. Hoe en waar precies wordt uitgewerkt in de fase naar de RES 2.0.

Warmte
In de RES 1.0 is ook een verkenning opgenomen voor een Regionale Warmtestructuur (RSW). Hieruit blijkt dat de Achterhoek weinig eigen warmtebronnen heeft om warmte te produceren ter vervanging van aardgas. De warmtekaart laat ‘slechts’ zeven potentiële warmteclusters zien in Groenlo, Winterswijk, Aalten, Ulft, Doetinchem, Didam en ’s-Heerenberg. Of en hoe warmte daar en in de rest van de Achterhoek kan worden vastgehouden en verdeeld onder huishoudens moet nog nader worden uitgewerkt. Zeker is dat voor verwarming in de toekomst in de Achterhoek elektriciteit een grote rol gaat spelen. De elektriciteitsvraag zal hierdoor sterk toenemen.

Lokaal bijdragen, lokaal profiteren
Alle partners die betrokken zijn bij de RES vinden het uitgangspunt ‘lokaal bijdragen, lokaal profiteren’ belangrijk. Inwoners, maatschappelijke organisaties en dorpen die betrokken zijn bij de planvorming of hun nek uitsteken om bij te dragen aan duurzame energieproductie, moeten ook voor minimaal 50 procent profiteren van de opbrengsten van opweklocaties voor zon en wind. De RES-partners hebben afgesproken om op korte termijn het plan ‘Lokaal (collectief) eigendom’ uit te werken, zodat omwonenden en lokale energiecoöperaties met dezelfde spelregels aan het stuur zitten bij de realisatie van zonne- en windparken.

Vervolgproces: samen d’ran
In de RES 1.0 is de mogelijke verdeling van zon en wind op hoofdlijnen vastgelegd, waarmee regionaal de koers voor de komende jaren is bepaald. Bij de uitvoering zijn voornamelijk de gemeenten aan zet, in nauwe samenspraak met hun inwoners. De concrete projecten moeten naast de toetsing aan landelijke wetgeving ook getoetst worden aan gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies en -regels. Dat is de juridische basis voor het wel of niet kunnen afgeven van vergunningen voor zon- en windparken. De gemeenten gaan de RES 1.0 daarom uitwerken in eigen beleid.

Besluitvorming
Tot eind december staat de ontwerp-RES 1.0 op de agenda’s van de Achterhoekse gemeenteraden, provinciale staten en het Algemeen Bestuur van het waterschap ter besluitvorming. Daarna wordt er een definitieve versie van gemaakt die ingediend wordt bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Meer informatie: www.res-achterhoek.nl/ontwerpRES1

*Een Terawattuur (TWh) = 1 miljard Kilowattuur (kWh). Ter referentie: een koelkast gebruikt ca. 100 kWh per jaar en een smartphone 2 kWh. Een gemiddeld huishouden gebruikt gemiddeld 3500 KWh per jaar.

Veteranendag Oost Gelre

OOST GELRE – Zaterdag 18 september wappert de hele dag de veteranenvlag bij het gemeentehuis van Oost Gelre in Lichtenvoorde. Dit omdat het de lokale Veteranendag Oost Gelre is.

Vanwege corona heeft de kranslegging in kleine kring plaatsgevonden bij het herdenkingsmonument aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Dit gebeurde door een afvaardiging van het Veteranencomité, de Vereniging Oud-Indië Militairen Lichtenvoorde en het gemeentebestuur.

Challenge Coin Oost Gelre
Speciaal voor de veteranen heeft de gemeente Oost Gelre een Challenge Coin Oost Gelre laten ontwikkelen. Dit als tastbare blijk van waardering. Burgemeester Annette Bronsvoort reikte de eerste Challenge Coin uit aan de heer Kolkman, oud-Indië veteraan. Ook de andere, bij de gemeente bekende veteranen, krijgen de munt vandaag persoonlijk overhandigd.