Category Archives: Oost Gelre

Hulp voor ondernemers bij heroriëntatie

Het coronavirus en de bijkomende coronamaatregelen zorgen voor uitdagingen voor veel ondernemers. De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) gaan ondernemers daarom adviseren bij het maken van keuzes voor de toekomst die het beste passen bij iedere afzonderlijke ondernemer en bedrijf. De gemeenten bieden steun aan ondernemers die hulp willen bij heroriëntatie.

Aanmelden is gratis via ROZ.
ROZ is specialist in hulp bij succesvol ondernemen. De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk willen juist nu ondernemers ondersteunen, ook bij het nadenken over de toekomst. Via de ROZ wordt deze dienstverlening aangeboden.

Gevarieerd ondersteuningsaanbod
De ondersteuning biedt ruimte voor maatwerk. Heroriëntatie is er voor:
Ondernemers die een andere weg in willen of moeten slaan met hun bedrijf, en nadenken over een ander businessmodel;
Ondernemers die financiële vragen of schulden hebben;
Ondernemers die er over nadenken te stoppen met het bedrijf en zich willen oriënteren op scholing of een baan in loondienst.
Ondernemersadviseurs van ROZ brengen samen met de ondernemers de vraag in beeld. Om daarna samen oplossingsrichtingen te onderzoeken.

Elke ondernemer kan zich aanmelden
Elke ondernemer in de gemeente Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk kan zich aanmelden, ook zzp’ers. ROZ zoekt zelf contact met ondernemers uit deze gemeenten die gebruik maken van de Tozo 3-regeling die ROZ uitvoert.

Meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met ROZ, via info@rozgroep.nl of bel (074) 241 51 00. Informatie over het aanbod is te vinden op de website www.rozgroep.nl.

Oost Gelre neemt voorlopig geen windmoleninitiatieven in behandeling

OOST GELRE – Wethouder Bart Porskamp heeft in de vergadering van 9 maart de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen van het college om de komende periode geen initiatieven voor de realisering van windmolens in behandeling te nemen. Het college wil dit voornemen ook graag met de raad bespreken in de eerstvolgende commissievergadering.

Eind deze week stuurt het college een uitgebreidere toelichting naar de raad met het verzoek die te agenderen voor bespreking in de gemeenteraad. Deze toelichting zal meer ingaan op de aanleiding tot het voornemen, de inzichten die tot dit voornemen hebben geleid en wat het college met dit voornemen beoogt. Maar ook wat het  betekent voor de windmoleninitiatieven waar de gemeente al meer of minder bij betrokken is. Wethouder Porskamp: “Wij denken dat het belangrijk is dat we een gezamenlijke opvatting hebben over het proces rond windmoleninitiatieven. En het is uiteraard aan de raad om te bepalen of daaraan nadere kaders gesteld moeten worden.”

Veel ontwikkelingen in korte tijd
Oost Gelre heeft in december 2018 het beleid en het uitvoeringsprogramma voor grootschalige hernieuwbare energieopwekking vastgesteld. Het is nog geen 2 ½ jaar geleden, maar toch ziet het college in die relatief korte periode veel ontwikkelingen op het gebied van windmoleninitiatieven, zoals:

  • de toenemende belangstelling bij grondeigenaren en ontwikkelaars voor het realiseren van windmolens;
  • het opheffen van de laagvliegroute en daarmee het wegvallen van een beperking voor windmolens in dat gebied;
  • het te verwachten aantal initiatieven dat naar verwachting hier uit voortkomt;
  • De impact van deze ontwikkelingen op onze ambitie m.b.t. grootschalige energieopwekking;
  • Het verloop van de totstandkoming van Regionale Energie Strategie 1.0;
  • Niet in de laatste plaats de maatschappelijke discussie over de realisering van windmolens.

Wethouder Porskamp: “Al deze ontwikkelingen, in samenhang beschouwd, zijn voor het college reden om kritisch naar de uitvoering van het beleid grootschalig voor windmoleninitiatieven te kijken, zowel qua timing als qua proces. Dat heeft geleid tot het voornemen om de komende periode geen windmoleninitiatieven in behandeling te nemen en met name ook het gesprek met de gemeenteraad daarover aan te gaan.”

Windmoleninitiatieven
Wethouder Porskamp weet dat er meerdere initiatiefnemers zijn, waartoe zowel ontwikkelaars als grondeigenaren behoren. “Die initiatieven bevinden zich in alle fases tussen groen en rijp. Een aantal initiatieven bevindt zich in het gebied onder de laagvliegroute, op het grensgebied met Berkelland. Het initiatief Hagenwind op de grens met Aalten is bekend en een iniitiatief bij Vragender. Laat ik er op dit moment het volgende over zeggen: bij nog geen enkel initiatief is sprake van een uitgevoerde ambtelijke toets. En in afwachting van het besluit van het presidium over agenderen van onze memo zal er ook geen sprake zijn van een ambtelijke toets en dus ook niet van het in behandeling nemen van een initiatief.”

Informatie
Zodra de uitgebreidere toelichting naar de gemeenteraad wordt gestuurd plaatsen we die op onze website. Meer informatie over de energietransitie van Oost Gelre is te vinden op www.energieneutraaloostgelre.nl.

Windmolens Aalten

 

Extra tegemoetkoming voor inwoners met plotselinge inkomensdaling

OOST GELRE – Inwoners die door corona een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen een extra tegemoetkoming van de gemeente krijgen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners die door een plotselinge en onverwachte terugval in het inkomen, noodzakelijke kosten zoals huur, hypotheek of de energierekening niet meer kunnen betalen. De tegemoetkoming is voor inwoners van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en is vanaf 8 maart tot 31 juli 2021 aan te vragen bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2021.

Thuis blijven wonen ondanks minder inkomen
Deze tijdelijke financiële tegemoetkoming is een initiatief van het Rijk en wordt voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) uitgevoerd. Wethouder Jos Hoenderboom, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de SDOA en tevens wethouder van de gemeente Oost Gelre: “De coronacrisis duurt nu al bijna een jaar. Veel inwoners voelen dit in hun portemonnee. Deze regeling zorgt ervoor dat inwoners gewoon in hun huis kunnen blijven wonen, ook al hebben ze ineens minder inkomen. Ook kunnen we hiermee schulden helpen voorkomen. Dat geeft rust en hierdoor kunnen ze energie steken in het weer op peil krijgen van hun inkomen.”

Maximaal € 1.500 per maand
De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk gaan ruimhartig met de regeling om. “Het uitgangspunt is dat we tegemoetkomen in de structurele woonkosten”, legt Gerjan Teselink, wethouder werk en inkomen van de gemeente Berkelland uit. “Hierbij nemen we kosten die samenhangen met ‘wonen’ mee en hanteren we een maximumvergoeding van € 1.500 per maand, afhankelijk van de persoonlijke situatie.”

Wie kan voor de tegemoetkoming in aanmerking komen?
Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een aanzienlijke inkomensdaling van het huishoudinkomen. Deze is gesteld op 25% tussen het huidige en het voormalige inkomen.

Tegemoetkoming makkelijk aan te vragen

Ook wil de gemeente geen onnodige drempels opwerpen bij het aanvragen en toekennen van de TONK. Wethouder Henk Jan Tannemaat, portefeuillehouder van de gemeente Winterswijk: “Het moet voor onze inwoners zo eenvoudig mogelijk zijn om via de SDOA deze tegemoetkoming aan te vragen. Daarnaast wijzen we aanvragers meteen op de mogelijkheden die we hebben om schulden te voorkomen of op te lossen, of om hen te helpen betaald werk te vinden.”

Aanvragen via Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
Meer weten of Tegemoetkoming aanvragen? Mail dan naar info@socialedienstoostachterhoek.nl of bel 0544-474200.

Ook dit jaar geen paasvuren

Regionaal is met alle 22 gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland afgesproken om dit jaar geen paasvuren te laten bouwen en plaatsvinden. Een paasvuur betekent meestal dat mensen bij elkaar samenkomen. De verwachting is dat dit ook begin april nog niet kan binnen de dan geldende coronamaatregelen. Daarom hebben de 22 gemeenten afgesproken om de paasvuren niet door te laten gaan. Dat geldt dus ook voor Oost Gelre, dat onderdeel is van deze veiligheidsregio.

Omdat paasvuren de nodige voorbereidingen met zich meebrengen, is de oproep aan bouwers van paasvuren om niet te beginnen met de opbouw van de zogeheten paasbaokes. Het is vanwege de brandveiligheid niet wenselijk om houtstapels te laten liggen.

Meer nieuwe woningen in Oost Gelre

Wethouder Porskamp: “Behoefte toont aan dat we fors meer moeten bouwen”

OOST GELRE – Oost Gelre wil het woningbouwprogramma uitbreiden met 280 extra woningen, bovenop de 317 woningen die al gebouwd kunnen worden. De woningen komen onder andere op de vrijkomende schoollocaties en transformatielocaties. Wethouder Porskamp: We zien een positieve ontwikkeling in de vraag naar woningen. Dat biedt mogelijkheden voor ons, bijvoorbeeld op nieuwbouwlocaties als Brouwhuizen fase 2 in Groenlo en Flierbeek fase 3 in Lichtenvoorde. Maar het biedt ook kansen aan marktpartijen om zich te melden met plannen.”

Vanuit het rapport ‘Woningbouwbehoefte Oost Gelre’ is in 2019 de woningbehoefte op 560 woningen bepaald voor de periode 2018-2025. “Op basis van evaluatie en monitoring is de behoefte  opnieuw onderzocht en dat leidt nu tot aanpassing in het woningbouwprogramma”, aldus wethouder Porskamp. “We stellen de woningbouwbehoefte opnieuw naar boven bij voor zowel koop- als huurwoningen. Niet alleen in de grote kernen Lichtenvoorde en Groenlo, maar ook in de kleine kernen komt meer ruimte.”

Krapte dwingt tot snel handelen
Oost Gelre wil bouwen naar behoefte en voldoende aanbod bieden voor mensen van binnen én buiten de gemeente. Wethouder Porskamp over de dynamiek op de woningmarkt: “In korte tijd is landelijk een woningtekort ontstaan, met prijsstijging als gevolg. De krapte op de huizenmarkt vraagt snel om meer woningen. De markt laat zien dat Oost Gelre een aantrekkelijke plek is om te wonen. Daar profiteren we nu al van. Maar om in de toekomst direct in te kunnen spelen op vraag en aanbod gaan wij een flexibele plancapaciteit creëren.”

Meerdere locaties in beeld
In de afgelopen vier jaar zijn 200 woningen in Oost Gelre gerealiseerd. De huidige plancapaciteit omvat 317 woningen en dat is volgens wethouder Porskamp niet voldoende om te voorzien in de behoefte tot 2025. “In alle kernen zijn mogelijkheden om te bouwen. In de kleine kernen hanteren we de ‘Woonvisie Kleine Kernen’.  In Lichtenvoorde en Groenlo kijken we naar vrijkomende schoollocaties, transformatielocaties en uiteraard ook naar Brouwhuizen fase 2 en Flierbeek fase 3. Maar we roepen ook marktpartijen op om met plannen te komen. Die ruimte was er al, maar biedt nu nog meer kansen.”

Breed aanbod van woningen
In alle prijssegmenten en woningtypes is behoefte aan nieuwe woningen. “Wij vinden het belangrijk om een evenwichtig en gedifferentieerd woonprogramma te realiseren. Zo zorgen we voor maximale doorstroming in de woningmarkt. Woningbouw is een speerpunt van het college. We beginnen liever gisteren dan vandaag met de bouw. Maar we moeten natuurlijk wel een zorgvuldige procedure doorlopen. We starten de bestemmingsplanprocedures in de tweede helft van 2021. In 2022 willen we  bouwen.” Maar woningzoekenden hoeven hier wat hem betreft niet op te wachten. “Zowel in de kleine kernen als in Lichtenvoorde en Groenlo staan diverse woningbouwprojecten op het punt van uitvoering.”

De notitie ‘Monitoring Woningbouw 2021-2025’  is te vinden op www.oostgelre.nl.