Category Archives: Oost Gelre

College Oost Gelre wil zich niet meer verder inspannen voor terugkeer fonteinen Grolse gracht.

Binnengekomen bericht, buiten verantwoording redactie

 

Afgelopen week diende OLW (Onafhankelijke Lijst Wallerbos) tijdens de raadsvergadering vergeefs een voorstel in waarbij de gemeente werd opgeroepen om zich actief in te zetten voor de terugkeer van de fonteinen in de Grolse Gracht. Want wethouder Bart Porskamp antwoorde dat hij geen extra inspanning zal gaan doen om de fonteinen terug te plaatsen. Porskamp vindt dat een initiatief voor de terugkeer van de fonteinen uitsluitend vanuit de bevolking zelf moet komen.

Paul Wallerbos hekelde namens OLW de gemeentelijke beslissing (van bijna 10 jaar geleden) om zonder goede redenen zomaar de fonteinen uit de Grolse Gracht te verwijderen. Wallerbos: “Die fonteinen, geliefd bij vele Grollenaren en toeristen, waren destijds een geschenk van o.a. de Rabobank, de GHV en aanwonenden van de gracht. Maar vervolgens werden de fonteinen door de gemeente opeens uit de gracht verwijderd omdat ze zogenaamd niet in het Vestingstadbeleid zouden passen. Dit hebben vele inwoners van Groenlo destijds als een onbegrijpelijk kromme beslissing ervaren, en daarom zou de gemeente zich nu moeten inspannen om de fonteinen weer terug te plaatsen. De fonteinen zullen daarnaast ook de toch al beroerde waterkwaliteit van de gracht ten goede komen”.

Wethouder Porskamp beargumenteerde zijn “nee” tegen het fonteinenplan o.a. met het argument dat hij met de GHV had gepraat en dat die hengelsportvereniging het vele onderhoudswerk niet meer kan en wil uitvoeren.
OLW reageerde daarop geïrriteerd door te stellen dat de wethouder zich eens wat actiever naar buiten moet opstellen. “Waarom kunt u niet, net als bij de vandalismeproblemen met de Muziekkoepel aan de Maliebaan, tijdelijk een ambtenaar inzetten die polst of er dan bij het Groenlose bedrijfsleven, verenigingen, omwonenden en burgers wel belangstelling is om in natura of geldelijk bij te dragen aan de terugkeer van de fonteinen“, aldus OLW.

Opvallend was dat OLW vervolgens ook geen politieke steun kreeg van de overige politieke partijen. Zelfs de VVD, die een jaar geleden bij monde van Kees Porskamp nog tijdens een raadsvergadering bij hun eigen VVD- wethouder Bart Porskamp aandrong op een spoedige terugkeer van de fonteinen, stemde nu tegen het fonteinenplan.

Fractievoorzitter Wallerbos van OLW reageerde daarom verbaasd: “In deze donkere coronatijd had deze motie een mooi lichtpuntje voor de inwoners van Groenlo kunnen zijn. Ook de aanschafkosten van een aantal fonteinen vallen relatief mee, en het is goed voor het toerisme, maar OLW staat er nu schijnbaar opeens alleen voor……En dat is spijtig voor Groenlo”, aldus OLW.

Achterhoek wil (taal)vaardigheden in regio verbeteren

ACHTERHOEK – De Rijksoverheid, gemeenten en andere overheden hebben afgesproken om de komende jaren samen op te trekken bij het verbeteren van de (taal)vaardigheid van volwassenen. Alleen al in de regio Achterhoek hebben ongeveer 40.800 inwoners moeite met lezen, schrijven of rekenen. Daarom willen we mensen meer kansen bieden door passende cursussen beschikbaar te stellen. Deze cursussen zijn voor iedereen die zijn of haar basisvaardigheden wil verbeteren, moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen.

Wethouder Jos Hoenderboom: “Om een bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving is een goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk. We helpen daarom álle mensen die moeite hebben met het lezen, schrijven en/of spreken van onze taal om dit goed onder de knie te krijgen met een passend leertraject. Zo willen we iedereen in de Achterhoek dezelfde kansen bieden, zodat iedereen mee kan doen.”

Verbeteren van basisvaardigheden heeft veel positieve gevolgen
Niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen heeft vaak grote gevolgen voor mensen. Ook het niet goed overweg kunnen met een computer kan er voor zorgen dat iemand een achterstand oploopt. Het verbeteren van deze vaardigheden zorgt ervoor dat mensen gezonder zijn en meer kans hebben op het vinden van een baan. Wanneer de vaardigheden van ouders verbeteren, zie je vaak ook dat hun kinderen beter presteren op school.

Meer geld beschikbaar voor aanpak laaggeletterdheid
Het Rijk heeft het budget voor de aanpak van laaggeletterdheid verhoogd met een bedrag van € 5 miljoen (landelijk) per jaar. Voor de regio Achterhoek betekent dit jaarlijks ongeveer € 117.000 extra budget. Met deze verhoging heeft de Achterhoek ook een doelstelling opgesteld: uiterlijk eind 2024 is in alle gemeenten een effectieve aanpak van laaggeletterdheid gerealiseerd. Om dit in de Achterhoek te bereiken is door de Achterhoekse gemeenten gezamenlijk het Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 opgesteld.

Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid start in voorjaar 2021
Het is de bedoeling dat de uitvoering van het regioplan in 2021 van start gaat. Op dit moment is de regio op zoek naar een geschikte partner om, samen met de gemeenten, het regioplan uit te voeren.

Arfgoodnota 2021-2024 gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek ok in ’t Achterhooks!

OOST GELRE / AALTEN / WINTERSWIJK – Op dinsdag 13 oktober 2020 hebt de colleges van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek beslotten um ’t arfgoodbeleid veur de periode 2021-2024 veur vaststelling veur te leggen aan de raod.

Doel van de Arfgoodnota is ’t vaste stellen van ambities veur de instandholding en ontwikkeling van ’t arfgood zodat dit:

  • op ne goeje menaere deur egevven kan worden an de volnde generatie;
  • ne inspiratiebronne en motor kan waen veur ni-je ontwikkelingen;
  • ne verbinding vormt tussen diverse beleidsterreinen, organisaties en de dree gemeenten;
  • de identiteit onderstreept en verstarkt.

Veer ambities
Bi-j ’t begin van de gemeenteleke samenwarking in 2017 bunt veer ambities vaste-steld. Disse ambities blekken bi-j de evaluatie van ’t beleid en ok tiedens ‘n Arfgooddag in februari 2020 good an te sloeten bi-j de wensen van völle eigenaren, gebroekers en partners. Ze geft holvaste en vormt ne leidraod veur unze projecten. Daorumme blif unze inzet ok in de kommende periode erich op:

  1. Met mekare warken an en met Arfgood
  2. Duurzame instandholding Arfgood
  3. Identiteit benutten veur de belaeving van Arfgood
  4. Kennis vergroten en deeln, inspiratie veur jong en old.

Streektaal
Op 10 oktober 2018 wodden ‘t “Convenant inzake erkenning van de regionale Nedersaksische taal” ondertekend deur de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, twee gemeenten en verschillende provincies, waoronder ok de provincie Gelderland. De streektaal vormt ’n belangriek deel van de identiteit van de bewonners van unze gemeenten. Daorumme he’w der veur ekozzen um unze Arfgoodnota dit keer neet allene ne Achterhooksen titel “Wi-j doet ’t samen” te gevven, maor umme ok de hele nota beschikbaor te stellen in ’t Achterhookse dialect. Wi-j wilt hiermet ’t belang onderstrepen da’w hecht an de taal van unze streek.

De Arfgoodnota 2021-2024 Oost Achterhook is te vinnen op www.erfgoedoostachterhoek.nl

Beelden bij woningbouw park Vossenburcht Lievelde

Wethouder Porskamp: “Dit plan draagt bij aan de woonbehoefte in Lievelde”

 

LIEVELDE – Op www.oostgelre.nl/vossenburcht kunnen inwoners en belangstellenden nu een virtueel kijkje nemen in een nieuwe woonwijk in Lievelde: Vossenburcht. De plannen voor Vossenburcht zijn het resultaat van goed overleg met Lievelds Belang en direct omwonenden, aldus wethouder Bart Porskamp: “De ontwikkeling van deze locatie in Lievelde stond met stip op 1 in de Woonvisie kleine kernen. Het is mooi dat er nu een concreet plan ligt waar geïnteresseerden op kunnen reageren.”

In de Woonvisie kleine kernen staan per kern de mogelijke locaties voor woningbouw. Al snel was duidelijk dat Vossenburcht een kansrijk initiatief was. Het gaat globaal om het park tussen het spoor en het Bernard Vos Clubhuus, aldus wethouder Porskamp: “Er ligt nu een plan voor 16 woningen, zowel vrijstaande woningen als starters- en seniorenwoningen. We hebben daar in de voorbereiding uitgebreid over gesproken met Lievelds Belang en met de directe buurt. Overigens staat niet alleen de behoefte aan wonen centraal, ook de kwaliteit staat hoog in het vaandel.”

Van toen naar nu
Door de coronacrisis is het niet mogelijk een bijeenkomst te houden. Toch hecht het college aan de inbreng van de inwoners, benadrukt wethouder Porskamp: “We hebben een hele interessante film gemaakt. Daarin melden we iets over de geschiedenis van die plek, vertelt door de Lieveldenaren zelf. Maar natuurlijk laten we ook uitgebreid zien wat het plan precies inhoudt. In de plannen voor de Vossenburcht hebben we ook het Lokaal voor Verlof meegenomen. Dat staat uiteraard los van de woningbouwplannen, maar maakt straks wel onderdeel uit van de visie park Vossenburcht.”

Oostgelre.nl/vossenburcht
Naast de film vinden belangstellenden op de speciale websitepagina ook een powerpoint presentatie over de plannen. Daarnaast staat op de websitepagina een reactieformulier. We horen graag van de Lieveldenaren hoe ze tegen het plan aankijken. We ontvangen graag ideeën en opmerkingen die het plan nog beter maken.”

De film, een video met een 3D-impressie, een powerpoint over het proces en de planning en het reactieformulier zijn te vinden op www.oostgelre.nl/vossenburcht.