Categoriearchief: Gemeente

Eerste maatregelen splitsing Winterswijkseweg uitgevoerd

GROENLO – Het veiliger maken van de splitsing Winterswijkseweg / Oude Winterswijkseweg in Groenlo wordt door de gemeente Oost Gelre voortvarend opgepakt. Verkeersregelaars zijn maandag 7 januari begonnen om op drukke momenten het verkeer te regelen Er is een alternatieve fietsroute aangegeven zodat fietsers de kruising kunnen mijden.

Wethouder Bonsen onderkent dat het niet dé oplossingen zijn. “Het is een complexe kruising met beperkte ruimte er omheen. De maatregelen die we nu hebben ingevoerd moeten de druk op de kruising verlichten en bijdragen aan de veiligheid. We houden de komende tijd in de gaten hoe het uitpakt, wat het effect er van is. Ondertussen gaan we wel aan de slag met meer structurele oplossingen voor de langere termijn.”

Werken aan oplossingen
Woensdag 2 januari heeft wethouder Bonsen met een aantal betrokkenen gesproken, waaronder de initiatiefnemers van de petitie. “Het was een goed en constructief gesprek. We zien samen het grote belang om tot oplossingen te komen. We hebben de huidige maatregelen besproken. Er zijn ook nog wat ideeën voor de korte termijn naar voren gekomen, zoals betere verlichting op de kruising. Maar ook voor de lange termijn zijn ideeën geopperd. Daar gaan we nu mee aan de slag.”

Ideeën welkom

Wethouder Bonsen benadrukt dat ideeën welkom zijn. Veel inwoners hebben via de petitie of via Facebook ideeën aangedragen. Maar of ideeën uitvoerbaar zijn moet uit onderzoek blijken. “Ik zie reacties langskomen over de mogelijkheid om de Industrieweg door te trekken naar de Winterswijkseweg. Ook een rotonde wordt genoemd. We zijn blij met alle ideeën en suggesties. Maar ik krijg ook reacties van mensen die zich zorgen maken over zulke nogal ingrijpende maatregelen in hun omgeving. Tegen hen wil ik zeggen dat we geen ideeën op voorhand uitsluiten, maar dat we wel zorgvuldig omgaan met de belangen van alle betrokkenen.”

Klankbordgroep
Tijdens het overleg op 2 januari is besloten om de gesprekken met de klankbordgroep voort te zetten. “In goed overleg gaan we de klankbordgroep aanvullen met de directe buurt en ondernemers”, aldus wethouder Bonsen. “Ze ontvangen daarvoor een uitnodiging. Zo hebben we een representatieve klankbordgroep waarmee we de komende maanden zicht willen krijgen op oplossingen voor de langere termijn.”

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Annette Bronsvoort

OOST GELRE – De nieuwjaarstoespraak zoals burgemeester Annette Bronsvoort deze maandag 7 januari voordroeg tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oost Gelre ging over verandering. De receptie werd goed bezocht en gehouden bij Beusink aan de Lievelderweg 106 in Lievelde.

Vorig jaar was mijn nieuwjaarstoespraak behoorlijk lang en heb ik uitgebreid stilgestaan bij alle mooie ontwikkelingen en gebeurtenissen in onze gemeente; de zaken waar we goed in zijn. Deze keer houd ik het kort en wil ik juist ingaan op de dingen waar we nog beter in kunnen worden.

Nieuwe inwoners
Maar eerst even dit. Het is al bijna traditie dat ik iets zeg over het inwonertal van onze gemeente. Een stijgend aantal inwoners zien we als een bevestiging van de vitaliteit en aantrekkelijkheid van onze gemeente en als motivatie om er samen de schouders onder te zetten om er nog weer een tandje bij te doen voor onze inwoners en voor mensen die hier willen werken en wonen. Nou, ik kan u blij maken, we zijn per saldo met 24 inwoners gegroeid. Onze gemeente telt op 1 januari 2019 29.696 inwoners.
Tegen alle nieuwe inwoners – en zeker ook tegen de mensen die vanwege onveilige situaties in eigen land hiernaartoe gevlucht zijn en een huis in onze gemeente hebben gevonden – zeg ik graag: hartelijk welkom in onze mooie gemeente Oost Gelre. Ik hoop dat u zich hier snel thuis zult voelen en volop mee kunt doen.

Over inwoners gesproken:
Onlangs ontving ik een handgeschreven briefje van Jan Cremer, u weet wel, de bekende schrijver van bijvoorbeeld “Ik, Jan Cremer”. De brief is geschreven op papier van een Duitse Gasthof. Ik zie helemaal voor me hoe hij in Landgasthof Schwanen in Bad Bellingen aan een tafeltje zit en denkt, “laat ik mevrouw Bronsvoort, de burgemeester van Oost Gelre, eens een briefje schrijven.” Ik vind dat zo bijzonder en leuk dat ik het graag met u wil delen. Hij schrijft mij dat zijn grootouders – toen zij zich in 1828 voor het eerst in Nederland vestigden – in Groenlo zijn komen wonen. Hij heeft dit beschreven in zijn boek Fernweh (vertaling: Reislust). Hoe leuk is dit.
Dit is toch een mooie aanvulling op het al rijke verhaal van de historie van Grolle. En misschien een leuk idee om een stukje tekst van Jan Cremer toe te voegen aan de muurgedichten in Groenlo.

Jaar van verandering
In de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie heb ik dit het jaar van de verandering genoemd. We gaan het komende jaar weer heel veel doen. U hebt veel plannen en dat geldt ook voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad.

Een Integraal Educatief Kind Centrum in Lichtenvoorde;
het faciliteren van het bouwen naar behoefte, voor jong en oud; de markt is in beweging, er is behoefte, het moet nu gebeuren!
een Programma Kleine Kernen (met het beschikbaar hebben van bouwkavels in alle kernen);
de aandacht voor mensen in de bijstand en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
Geef Lichtenvoorde Kleur (de Bonifatiushof en de Nieuwmarkt)
De plannen om ondermijning tegen te gaan;

Belangrijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die ook verandering teweeg brengen. Maar dat zijn veranderingen die we kunnen plaatsen, waar we ons iets bij kunnen verbeelden, veranderingen die op zich nog wel in een ‘vertrouwd’ vakje passen in ons hoofd.

Energietransitie
Maar veruit de grootste verandering gaan we meemaken met de energietransitie en klimaatadaptatie.
Voor wie de discussie niet zo volgt: Energietransitie gaat over de overgang van het gebruik van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen; dus van olie, gas en kolen naar windmolens, zonnepanelen, bio-installaties etc..
Klimaatadaptatie gaat over het wapenen tegen wateroverlast, extreme hitte en droogte. Zoals het aanleggen van retentiegebieden en met als klein voorbeeld: tegel er uit, plantje er in.

Klimaat verandert
Het klimaat verandert. Dit gaat snel en met grote gevolgen. Wij merken de gevolgen al maar onze kinderen en kleinkinderen zullen hiervan nog meer gevolgen ondervinden als we ons leven niet veranderen. De ambities op het terrein van energietransitie zijn hoog, de urgentie ook.
Wij hebben die ambitie ook, de Achterhoek, Oost Gelre, in 2030 energieneutraal!

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft zich op dit thema ook al duidelijk uitgesproken.
In maart is een Uitvoeringsagenda Energietransitie vastgesteld en in december jl. het plan voor grootschalige hernieuwbare energie-opwekking.

Enthousiaste voorhoede
Welke keuzes er ook gemaakt worden – windmolens, zonnepanelen, nieuwe technieken – en wie de kosten ook gaat dragen: er gaan veranderingen komen.
Een enthousiaste voorhoede heeft al goede voorbeelden opgeleverd: onze Energiecoöperaties Zonnig Zieuwent, Groenkracht Groenlo, Duurzaam Vragender en Keizonnig Lichtenvoorde; niet te vergeten de Stichting Energiek waardoor met het warme water van de biogascentrale het zwembad, de Antoniushove en het gemeentehuis kunnen worden verwarmd. Hele mooie initiatieven, maar het is niet genoeg. Veel meer is nodig.

Veranderen is lastig
We weten allemaal hoe lastig het is om te veranderen. Hoe we geneigd zijn vast te houden aan de dingen die we kennen, dingen die comfortabel voor ons zijn. Hoe gemakkelijk het is om ergens tegen te zijn, koplopers of dwarsdenkers niet serieus te nemen en te reageren met ja maar, of om niets te doen.
We willen in Oost Gelre veranderen, in 2030 willen we zoals gezegd energieneutraal zijn.
Onze plannen gaan niet iets opleveren als we op dezelfde manier door blijven gaan.
We moeten ook zelf veranderen. Ik moet veranderen. Ik moet dingen doen en dingen laten. Ik kan niet meer naar een ander kijken, ik moet naar mezelf kijken.

Open staan voor verandering
Het is meestal niet moeilijk om argumenten te bedenken waarom iets niet kan. Dat zie je nu ook in de discussie over de energietransitie. Moeten alle huizen van het gas af? Is de warmtepomp het beste alternatief? Maar daar gaat het niet om. Natuurlijk mag er ook kritiek of twijfel zijn bij de voorgestelde oplossingen.
Waar het om gaat is de verandering in onszelf, om het anders denken over energie en klimaat. Om te accepteren dat we móeten veranderen. En vooral dat die verandering bij onszelf begint.

Verandering betekent open staan voor nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Natuurlijk hebben we internationale en landelijke klimaatverdragen nodig. Maar de belangrijke stap naar energieneutraal worden begint lokaal, hier in Oost Gelre. Wij kunnen dat ook.

Onze kernkwaliteiten
Ik ben buitengewoon trots op Oost Gelre. Volgens mij bent u dat ook.
U bent trots op wie we zijn en hoe we met elkaar de dingen doen.
Trots op onze evenementengemeente, op onze innovatieve bedrijvigheid, op ons landschap en op de zorg en aandacht die we voor elkaar hebben.
Laat dat vooral zo blijven, laat die kernkwaliteiten ook de pijlers zijn onder de verandering, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we nemen voor onze toekomst. Dan kunnen we er alle vertrouwen in hebben dat we ook in de opdracht om te veranderen, zullen slagen.

Dichtbij winnen we de wereld

Tot slot. Hebt u geluisterd of gekeken naar de kersttoespraak van onze Koning?
Op mij maakte de toespraak indruk. Mooi hoe hij verwoordde dat dichtbij huis de wereld gewonnen wordt.
Niet Den Haag, Amsterdam of de Randstad gaf hij als voorbeeld. Hij benoemde de dorpen op het Noord-Groningse platteland. Hij zei: “Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes”. (Klein Huisjes is een dorp op het Noord-Groningse platteland). Hij roemde de initiatieven van de inwoners van Kleine Huisjes; alles wat zij samen hebben georganiseerd en opgepakt: van het runnen van een dorpshuis tot het vormen van een energiecooperatie. De kwaliteiten die hij het dorp Kleine Huisjes toedicht, zijn ook onze kernkwaliteiten. Als ik op zijn uitspraak doorborduur, het begint in Kleine Huisjes, maar op korte afstand gevolgd door Oost Gelre!

Maatregelen kruising (Oude)Winterswijkseweg Groenlo

GROENLO – De kruising (Oude)Winterswijkseweg-Parallelweg in Groenlo is na de opening van de nieuwe N18 een belangrijk aandachtspunt. Het is er erg druk en vooral fietsers komen in het gedrang. Dat levert onveilige situaties op. Wethouder Karel Bonsen onderschrijft de urgentie om op hele korte termijn maatregelen te treffen. Een aantal van die maatregelen is inmiddels uitgevoerd.

Tijdelijke maatregelen
Eerder dit jaar zijn fietssuggestiestroken aangelegd en zijn waarschuwingsborden geplaatst. Dit heeft onvoldoende effect gehad. Voor de hele korte termijn worden daar de volgende maatregelen aan toegevoegd:

Weren van vrachtauto’s:
Per 2 januari is er op de Eibergseweg/Industrieweg een verbod voor vrachtwagens. Vanaf dan mag het vrachtverkeer niet meer via bedrijventerrein Brandmate naar Den Sliem of De Laarberg. Tevens kan het vrachtverkeer niet meer vanuit De Laarberg en Den Sliem naar de bedrijven op de Brandemate. Zo zullen minder vrachtwagens gebruik maken van de kruising. De borden zijn inmiddels geplaatst.

Er is een brief gestuurd naar alle bedrijven met de dringende oproep om hun chauffeurs en leveranciers te instrueren dat ze gebruik maken van de afslag Laarberg – N18.


Er zijn inmiddels borden geplaatst om fietsers een alternatieve fietsroute te laten volgen via de Stationslaan en de Spoorstraat. Scholieren, maar ook fietsers in de richting van de sportvelden of Marveld Recreatie hoeven dan niet meer over de kruising (Oude)Winterswijkseweg te fietsen.

Verkeersregelaars:
Na de vakantie, met ingang van maandag 7 januari worden op de kruising verkeersregelaars ingezet. In ieder geval elke avond van maandag t/m vrijdag tussen 16.00 en 20.00 uur. Daarnaast ook op de maandag-, dinsdag- en woensdagochtend van 06.30 tot 09.30 uur.

Quick scan oplossingen middellange termijn
Al eerder is onderzoek gedaan naar oplossingen op de kruising zelf. Hier is niet de ideale oplossing uit voortgekomen. De gemeente laat nu een quick scan uitvoeren in een bredere omgeving. Oplossingen liggen immers niet alleen op de kruising zelf, maar ook in de omgeving. Een voorbeeld is het verkeer dat vanuit de de richting Vreden (D) via het buitengebied (Klaverdijk, Oude Winterswijkseweg) naar de kruising komt, om van daaruit de N18 op te gaan. Feitelijk is het sluipverkeer en wellicht zijn daar maatregelen tegen te bedenken. Ook wordt gekeken naar de functie en inrichting van verschillende wegen in de omgeving. De quickscan moet in de komende weken uitgevoerd worden.

Lange termijn
De gemeente blijft werken aan oplossingen voor de lange termijn. Voorbeelden daarvan zijn het aanleggen van een rotonde of een tunnel. Of het doortrekken van de Industrieweg langs de brandweerkazerne. Ingewikkelde trajecten waarin gesprekken nodig zijn met grondeigenaren, Rijkswaterstaat en de Provincie, maar waar ook een bestemmingsplan moet worden aangepast of bijvoorbeeld ondergronds (riolering, kabels en leidingen) veel moet worden aangepast. En uiteraard moet daarin ook de directe omgeving meegenomen worden, zoals buurtbewoners en bedrijven.

Gesprek initiatiefnemers petitie
Wethouder Karel Bonsen heeft eerder gesproken met de initiatiefnemers van de petitie. Dat gesprek krijgt op 2 januari een vervolg. Het gaat dan vooral over oplossingen. Maar in dat gesprek wil wethouder Bonsen ook graag afspraken maken over het vervolg. Immers er zijn meer belanghebbenden van wie we graag horen hoe ze er over denken, zoals de directe buurt en bedrijven rond de kruising. Het streven is te komen tot een representatieve klankbordgroep die meedenkt in de maatregelen voor de middellange termijn en de lange termijn.

Oost Gelre start met Keurmerk veilig buitengebied

Publieke en private partijen trekken samen de kar

De gemeente Oost Gelre gaat aan de slag met het Keurmerk veilig buitengebied. Doel is om het buitengebied veilig te houden en waar nodig veiliger te maken. Het keurmerk sluit aan bij de inspanningen om Oost Gelre veilig te houden, aldus burgemeester Annette Bronsvoort: “Samen maken we een vuist tegen criminaliteit en ondermijning.” Oost Gelre wil in januari 2019 starten met de uitvoering.

Structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van criminaliteit vormt de basis om tot het keurmerk te komen, aldus burgemeester Bronsvoort. Ze denkt dan aan politie, brandweer en gemeente, maar bijvoorbeeld ook aan het Waterschap, Natuurmonumenten, LTO, Omgevingsdienst of de wildbeheereenheid Oost Gelre. “Samenwerking door partijen zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen we gerichte maatregelen nemen. Daar zit de kracht van het keurmerk”.

Ogen en oren in het buitengebied
Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van die partijen, benadrukt de burgemeester. “We doen juist ook een beroep op inwoners en ondernemers. “We hebben alle ogen en oren in het buitengebied nodig. Als die iets zien of horen moet het ook gemeld worden. Bijvoorbeeld als schimmige figuren navraag doen over een lege schuur. Of als er illegaal afval gedumpt wordt. En schrijven mensen het kenteken van een verdachte bestelbus op en geven ze het door. Het keurmerk zorgt voor bewustwording van dit soort feiten bij inwoners en ondernemers en het belang om die informatie te delen.”

Een logische volgende stap
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gaat Oost Gelre helpen bij het doorvoeren van het Keurmerk veilig buitengebied. Burgemeester Bronsvoort: “Het is een hele klus om dit te organiseren en vergt veel expertise. Het CCV heeft dat in huis. Ze benaderen alle partijen die een rol kunnen spelen en maken een plan van aanpak.”
Burgemeester Bronsvoort vindt het keurmerk een logisch uitvloeisel van de aandacht die er is voor veiligheid. “We hebben samen met omliggende gemeente één integraal veiligheidsplan. We trekken samen op in de aanpak van ondermijning. Het Keurmerk Veilig Buitengebied is de volgende stap in het veilig houden van onze gemeente. Samen zorgen we er voor dat criminaliteit hier geen voet aan de grond krijgt.”

Vijf burgemeesters uit de Achterhoek, zes uit Kreis Borken: samen één regioplan

GROENLO – Burgemeesters van grensgemeenten uit Kreis Borken en de Regio Achterhoek en vertegenwoordigers van Euregio en Kreis Borken, hebben de grensoverschrijdende samenwerking bekrachtigd met het ondertekenen van één plan: een strategiedocument. Hiermee geven ze aan dat goede ideeën en samenwerkingen op economisch, toeristisch en op cultureel vlak ook politiek aan weerszijden op steun kunnen rekenen.

Op uitnodiging van burgemeesters Bronsvoort (Oost Gelre) en Bengevoord (Winterswijk) vond de ondertekening maandagmiddag plaats in het Groenlose Brouwersnös. “Het is belangrijk dat we de inhoud van het document onderschrijven. We weten nu van elkaar waar we naar toe willen werken”, zei Christoph Holtwisch voordat hij de handtekening zette. Dat is volgens de Vredense burgemeester werken aan een goede infrastructuur en wel zo “dat we er aan beide zijden van de grens voordeel van hebben”.

Holtwisch noemt de samenwerking tussen bedrijven, de opleidingen en dat werken over de grens gemakkelijk wordt. “We moeten elkaar zien te vinden en goede ideeën politiek kunnen ondersteunen aan weerszijden van de grens. Ook belangrijk is dat we met dit document laten zien dat we elkaar kunnen versterken. En als ik spreek voor de gemeente Vreden dan is dat uiterst belangrijk. Het grootste deel van onze gemeentegrens grenst aan Nederlandse gemeenten.”

Grenzhoppersschool
Voor gemeente Winterswijk geldt hetzelfde: langs driekwart van de gemeentegrens, ligt Duitsland. Volgens de Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord, kunnen de Achterhoek en Borken een grensregio vormen als besturen Duitse en Nederlandse gemeenten en de ‘Grenzhoppers’ elkaar kunnen vinden.

De Grenzhoppers zijn in 2016 ontstaan en is een vrijwillig samenwerkingsverband van de grensgemeenten, ondernemingen en sociaal-culturele organisaties in de regio Achterhoek en in Kreis Borken. “Samenwerking over de landsgrens heen is van levensbelang”, vinden zij.

Bengevoord: “De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting geld beschikbaar gesteld voor grensoverschrijdende initiatieven.” Om zaken doen over de grens gemakkelijker te maken is voor ondernemers de Grenzhoppersschool opgericht. De school komt voort uit de behoefte van ondernemers om drempels weg te nemen om grensoverschrijdend te kunnen werken. De geringe kennis van elkaars taal en cultuur zorgt voor grote hindernissen.
Daarnaast kunnen opleidingsmogelijkheden en die rondom sport gezondheid beter benut worden. “Voor de Grenzhoppersschool kunnen bedrijven zich aanmelden: Grenzhoppers.eu, met ‘eu’.”

Er werken behoorlijk wat mensen over de grens. Voor een vitale arbeidsmarkt in de regio moet de samenwerking op alle niveaus versterkt worden. Veel is gelegen aan wijziging van wet- en regelgeving.

Samen bouwen aan de kleine kernen

Dbo’s en gemeente zetten stappen in woningbouw kleine kernen

OOST GELRE – Dorpsbelangenorganisaties (Dbo’s) en college hebben onlangs duidelijke afspraken gemaakt om de woningbouw in de kleine kernen een impuls te geven. Aanleiding is de Leefbaarheidsvisie Kleine Kernen. “Wonen is daarin een heel belangrijk thema”, aldus Bob Lageschaar, woordvoerder namens de kleine kernen. “We hebben nu een duidelijk perspectief hoe we dit gaan aanvliegen”.

Wethouders Jos Hoenderboom (Kleine Kernen) en Bart Porskamp (Wonen) onderkennen het belang van de kleine kernen. “We delen hun conclusies uit de Leefbaarheidsvisie. Er is onvoldoende woonruimte voor jongeren, dat maakt dat ze wegtrekken. Ouderen hebben weinig mogelijkheden om kleiner te gaan wonen en dat belemmert de doorstroming. De opgave is duidelijk en we moeten doorpakken”.

Programmamanager
In de Leefbaarheidsvisie dringen de kleine kernen aan op een programmamanager. Bob Lageschaar legt uit: “Vergelijk het met het Programma Stad Groenlo en het Programma Lichtenvoorde, dus een Programma Kleine Kernen.” Hoenderboom en Porskamp zijn het daar mee eens: “We zetten daar stevig op in. We stellen een programmamanager aan die de projecten begeleid. Maar daarnaast ook een regisseur kleine kernen, die vooral de verbindingen met elke kern onderhoudt”.

Ambities kleine kernen
Een aantal thema’s uit de Leefbaarheidsvisie heeft al volop aandacht. Bob Lageschaar: “Er liggen duidelijke afspraken over het behoud van scholen in de kleine kern. En met de aanleg van de glasvezel is ook de voorwaarde van goede bereikbaarheid ingevuld. Natuurlijk zijn er verschillen per kleine kern. Maar op de belangrijke thema’s vinden we elkaar en zetten we samen met de gemeente goede stappen”.

Wonen op één
Maar wonen staat op één. Dbo’s en gemeente inventariseren nu de locaties voor woningbouw en de behoefte naar wonen. “In de ene kern is de nood hoger dan in de andere”, constateren beide wethouders. “Projecten die al lopen gaan gewoon door, zoals de nieuwbouw in Zwolle en het plan Welkoop in Zieuwent. In 2019 willen we de plannen op tafel hebben en de planologische procedures starten. In 2020 handelen we de aanvragen en vergunningen af en kan de schop in de grond”.

Belofte voor de toekomst
De Dbo’s zijn blij met deze aanpak. Bob Lageschaar: “Dbo’s en gemeente liggen op één lijn in de ambitie én in de aanpak. Onze Leefbaarheidsvisie gaat nu echt leven en dat is een belofte voor de toekomst van de kleine kernen”.

Ondertekening ‘Grensoverschrijdende samenwerking’

GROENLO – Burgemeesters Annette Bronsvoort (gemeente Oost Gelre) en Joris Bengevoord (gemeente Winterswijk) hebben maandagmiddag 26 november het strategiedocument ‘Grensoverschrijdende samenwerking in de Achterhoek en Kreis Borken 2017-2020’ ondertekent. De ondertekening vond plaats in het Brouwersnös in Groenlo.

Bij de ondertekening waren aanwezig: burgemeesters J. van Oostrum (gemeente Berkelland), O. van Dijk (gemeente Oude IJsselstreek), A. Stapelkamp (gemeente Aalten), P. Nebelo (Stadt Bocholt), M. Carbanje (Stadt Isselburg), C. Holtwisch (Stadt Vreden), J. Bernsmann (Stadt Rhede), Frau M. Schulze-Hessing (Stadt Borken), C. Almering (directeur EUREGIO), dr. A. Hörster of dr. K. Zwicker (Kreis Borken).

Het Duitsland-Nederland team zet zich in voor de realisatie van een Duits-Nederlandse grensregio. Opdracht is de sturing van de grensoverschrijdende samenwerking en lobby in de grensregio Achterhoek-Kreis Borken. Regelmatig komt het team bij elkaar om de zwaartepunten in de grensregio in het algemeen en de activiteiten van de Grenzhoppers in het bijzonder te bespreken.

Het strategiedocument is opgesteld in samenwerking met Grenzhoppers. Grenzhoppers is een samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse gemeenschappen, ondernemingen en sociaal-culturele organisaties in de regio Achterhoek en in Kreis Borken. Doelstelling is een betere grensoverschrijdende samenwerking door toenadering en informatie-uitwisseling. Het beoogde resultaat is synergie en meer succes.

De focus van het strategiedocument is gericht op:
1. Arbeidsmarkt
2. Ondernemingen
3. Opleiden
4. Toerisme en cultuur
5. Sport en gezondheid
6. Mobiliteit en bereikbaarheid

College stelt beleid en uitvoeringsplan Grootschalige energieopwekking vast

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn

Het college van B&W van Oost Gelre heeft het Beleid en het Uitvoeringsplan voor de grootschalige opwekking van hernieuwbare energie vastgesteld. Als de raad in december ook een positief besluit neemt gaat Oost Gelre in 2019 vaart maken, aldus wethouder Bart Porskamp: “We zetten vol in op een eerste grote stap zetten om in 2030 energieneutraal te zijn.

Oost Gelre wil in 2030 net zoveel energie duurzaam opwekken als dat ze verbruikt. Wethouder Bart Porskamp weet wat daar voor nodig is: “We moeten energie besparen én energie opwekken. Opwekken kan bijvoorbeeld met zonnepanelen op je huis of bedrijf. Maar we hebben ook grootschalige opwekking van energie nodig. Zoals zonneparken, windmolens of installaties voor biomassa. Door het vaststellen van het Beleid en Uitvoeringsplan kunnen we daar echt mee aan de slag.”

Eerste grote stap
Wethouder Porskamp hoopt dat lokale initiatiefnemers zich melden voor de eerste grote stap van energieopwekking. “We hebben het dan over zon op vrijkomende agrarische erven, de aanleg van zonnevelden, de realisering van één of enkele windmolens en installaties voor biomassa. Zon op erf biedt kansen voor agrariërs die willen stoppen. De plaatsing van een zonneveld of een windmolen kan deels ten goede komen van projecten die de leefbaarheid in een kern vergroten. Daar zie ik kansen voor lokale energiecoöperaties en Dorpsbelangenorganisaties. Sowieso is het goed voor het draagvlak als het initiatief vanuit lokale partijen komt.”

Zorgvuldige aanpak
Wethouder Porskamp benadrukt een zorgvuldige aanpak van grootschalige energieopwekking, “We zijn zuinig op ons landschap. In het beleid staat niet alleen wát we willen, maar ook onder welke voorwaarden. We zijn trots op ons karakteristieke buitengebied en willen zorgvuldig omgaan met het realiseren van bijvoorbeeld windmolens, zonneparken of installaties voor biomassa. Ik denk dat we met de plannen die er nu liggen daar een goede balans in hebben gevonden.”

Meer informatie
De eerste behandeling in de raad is op 4 december, de besluitvorming op 18 december. Meer informatie over Oost Gelre Energieneutraal 2030 staat op www.oostgelre.nl. Daar staat ook het Beleid en het Uitvoeringsplan. Wie vragen heeft kan mailen naar energieneutraal@oostgelre.nl of bellen met projectleider Marleen Brus via telefoonnummer (0544) 39 34 49.

“Achterhoek is een veilig gebied om in te wonen”.

Een veilige omgeving om in te leven en te werken is belangrijk en geldt voor iedereen. Maar veiligheid is groter dan de eigen gemeente. Daar hebben Oost Gelre, Aalten, Berkelland en Winterswijk de afgelopen jaren intensief in samengewerkt, aldus burgemeester Annette Bronsvoort. “Die samenwerking bevalt zo goed dat we nu samen een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2019-2022 hebben opgesteld.”

De gemeenten kunnen niet op zichzelf de veiligheid van hun inwoners waarborgen. Zij hebben hun inwoners in de dorpen en de buitengebieden daarbij hard nodig. Maar natuurlijk ook partijen als de politie, de veiligheidsregio, woningbouwcorporaties, welzijnswerk, jongerenwerk en de gezondheidszorg. Samenwerken aan veiligheid betekent ook samen verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid.

Veiligheid niet vanzelfsprekend
Burgemeester Annette Bronsvoort: “Achterhoek Oost is gelukkig een veilig gebied om in te wonen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Daarom hebben we met politie en justitie een aantal thema’s afgesproken waarop we ons in de komende jaren flink blijven inzetten.” Deze prioriteiten zijn: Ondermijnende criminaliteit, Woninginbraken en inbraken in schuren, Geweld inclusief huiselijk geweld, Jeugdoverlast en Jeugdcriminaliteit.

Samen werken aan veiligheid
Burgemeester Bronsvoort is ervan overtuigd dat dit de belangrijkste items zijn om de veiligheid en leefbaarheid in het gebied te behouden. “Maar we moeten het wel samen doen. We vragen onze inwoners  mee te helpen aan de veiligheid in hun gebied. Bijvoorbeeld door zelf maatregelen te nemen om inbraak te voorkomen, of melding te doen van verdachte situaties. Tenslotte wordt het grootste deel van de misdrijven opgelost naar aanleiding van een melding door een inwoner. Als we weten wat er speelt kunnen we ook optreden.”

Verantwoordelijkheid nemen
Met name de veiligheid in het buitengebied staat onder druk en kan een interessante plek zijn voor criminelen om bijvoorbeeld een drugslab of hennepkwekerij te vestigen. “Laten we met elkaar zorgen voor een leefbaar buitengebied waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat criminaliteit geen voet aan de grond krijgt in onze gemeente. Als we ons daar samen verantwoordelijk voor voelen heb ik alle vertrouwen in deze aanpak”, aldus burgemeester Bronsvoort

Burgemeester roept op acties te ondernemen voor Serious Request

OOST GELRE – Burgemeester Annette Bronsvoort roept inwoners van Oost Gelre op acties te ondernemen voor het goede doel van Serious Request. “Ik onderschrijf van harte de inzet van Serious Request om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.” Het glazen huis wordt dit jaar ingeruild voor een wandeltocht door de DJ’s van 3FM. In die wandeltocht doen ze ook Oost Gelre aan. “Ik zie dat als een mooie gelegenheid om actief bij te dragen aan het goede doel.”

De DJ’s Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen beginnen op 19 december hun wandeltocht in Hengelo (O) en lopen tot en met maandag 24 december een route via de Achterhoek naar Utrecht. Op donderdag 20 december doen ze Oost Gelre aan. In de ochtend komen ze in Groenlo aan. Vervolgens lopen ze ’s avonds om 21.00 uur door via Lievelde, Lichtenvoorde en Harreveld naar Varsseveld. Volgens burgemeester Bronsvoort een mooie gelegenheid om te laten zien waar Oost Gelre goed in is. “We zijn goed in het organiseren én we hebben zorg en aandacht voor elkaar.”

Geld inzamelen
Natuurlijk staat voorop dat er geld wordt ingezameld voor het goede doel, benadruk burgemeester Bronsvoort. “Het Rode Kruis heeft drie hele specifieke doelen aan de inzameling verbonden. En ik ondersteun die doelen van harte: reanimatie in Nederland, Bescherming tegen natuurgeweld en Noodhulp bij oorlog en conflicten.  Ik hoop dat onze inwoners ook in actie komen om het Rode Kruis daarbij te helpen. We hebben heel veel creativiteit en organisatietalent in onze gemeente, er komen vast leuke ideeën opborrelen.”

Activiteiten aanmelden
Inwoners of organisaties die iets willen organiseren kunnen dat melden op de website van 3FM Serious Request (https://www.npo3fm.nl/seriousrequest). Het is uiteraard aan de DJ’s van 3FM hoe ze op deze activiteiten inspelen tijdens hun wandeling. “Maar het wandelschema geeft aan dat ze 20 december de hele dag in Groenlo zijn en ’s avonds via Lievelde, Lichtenvoorde en Harreveld richting Varsseveld lopen”, aldus burgemeester Bronsvoort. “Ik zou het mooi vinden als de DJ’s een onvergetelijke wandeltocht door Oost Gelre maken. Onvergetelijk voor de DJ’s, maar ook onvergetelijk voor de goede doelen van het Rode Kruis.”

EnergieK sluit ook gemeentehuis aan op warm water

LICHTENVOORDE – Het idee is even simpel als geniaal. Eén van de bijproducten van biovergister BIR aan de Boschlaan in Lichtenvoorde is warm water van 80 graden. Daar werd niets mee gedaan. Tot het moment dat een aantal inwoners met het idee kwam om dit water aan te wenden voor een vorm van stadsverwarming. De gemeente omarmde het burgerinitiatief. Wethouder Bart Porskamp is blij met het prachtige resultaat: “Een duurzame oplossing die ook nog eens een forse besparing op de energierekening oplevert.”

Het burgerinitiatief onder leiding van Lichtenvoordenaar Ton van der Giessen werd enthousiast ontvangen door alle partijen die er aan meewerken, aldus wethouder Porskamp. “De bevlogenheid werkte inspirerend, maar ook hun technische kennis wekte vertrouwen. Het is een goed doordacht plan. En het sloot prima aan bij onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Het enthousiasme én vertrouwen bij alle partijen levert nu dit mooie resultaat op.” Na zwembad Meekenesch worden nu ook Longa’30/KBO en LTC de Kei, het gemeentehuis en Careaz Antoniushove aangesloten.

EnergieK
EnergieK maakt gebruik van de restwarmte van de BIR, gevestigd aan de Boschlaan in Lichtenvoorde. BIR is een samenwerking van GMB en Waterstromen en zet afval om in duurzame warmte en elektriciteit. BIR produceert biogas dat wordt gebruikt voor de opwekking van groene stroom. Ton van der Giessen hierover: “De generatoren, worden gekoeld met water dat uiteindelijk 80 graden Celsius wordt. Met dit warme water werd niets gedaan. Tot het moment dat EnergieK op het idee kwam om hiermee  Zwembad Meekensch te verwarmen. De besparing op uitstoot van Co2 is ruim 400 ton per jaar. Wethouder Porskamp is trots dat eigen inwoners met dit idee komen en het ook nog eens uitvoeren. “Een mooi initiatief van onderop dat een belangrijke bijdrage levert aan onze doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Maar ook een groot compliment aan de directie van GMB-Waterstromen voor hun enthousiasme in dit project.”

Energieneutraal
Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn, aldus wethouder Porskamp. “Dus moeten we net zoveel hernieuwbare en duurzame energie opwekken als we verbruiken. Dat doen we door energie te besparen. Maar ook door energieopwekking, met zonnepanelen, windmolens én installaties voor biomassa. EnergieK is daar een mooi voorbeeld van. Een lokaal initiatief waarvan de opbrengst terugvloeit naar de eigen omgeving, namelijk een forse besparing op de energierekening. Maar ook in belangrijke mate bijdraagt aan het terugdringen van de uitstoot van CO2, zo’n 400 ton per jaar. Dat maakt dus echt een verschil en daarmee levert EnergieK een grote bijdrage aan een duurzame toekomst voor Oost Gelre.”

Resultaten cliënt ervaringsonderzoek Jeugdhulp en Wmo 2017

Overgrote deel cliënten Oost Gelre positief over geleverde zorg en ondersteuning

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre is verplicht jaarlijks een cliënt ervaringsonderzoek uit te laten voeren voor Jeugdhulp en Wmo. Het onderzoek over het jaar 2017 is samen met de Achterhoekse gemeenten uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. Het overgrote deel van de cliënten is positief over de geleverde zorg en ondersteuning in Oost Gelre.

De tevredenheid bij zowel Wmo als Jeugd is op alle vlakken toegenomen. Cliënten zijn heel tevreden over de snelheid van de hulp. Ook hebben veel respondenten het idee dat ze de juiste zorg en ondersteuning ontvangen. De aandachtspunten zijn besproken met de Wmo-raad.

Samenvatting resultaten Jeugdhulp
Voor Jeugdhulp hebben 117 ouders en jongeren de vragenlijst ingevuld (respons 17%). Een meerderheid van de respondenten is overwegend positief over de zorg of hulp. Zij zijn positief over de hulpverleners. De kennis van medewerkers is over het algemeen goed. De respondenten hebben het idee dat ze serieus worden genomen en de behandeling is volgens de meesten respectvol. Met name de snelheid waarmee zij geholpen zijn, wordt dit jaar positiever gewaardeerd dan vorig jaar.

Samenvatting resultaten Wmo
Voor Wmo zijn er 300 vragenlijst ingevuld (respons 39%). Bijna de helft van de respondenten is rechtstreeks naar de gemeente gegaan om hulp aan te vragen. Ongeveer een derde is doorverwezen door bijvoorbeeld huisarts of ziekenhuis. Bij 33% van de respondenten heeft iemand anders de aanvraag gedaan.

Respons gedaald
De deelname bij de Wmo is van 49% (2016) gedaald naar 39% (2017). Voor Jeugdhulp is het afgenomen van 33% naar 17%. Waarschijnlijk komt dit door het aantal enquêtes dat inwoners gevraagd wordt in te vullen. De lagere respons is ook te zien bij andere gemeenten. Het is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Zo vragen we nu ook al op andere manieren naar de tevredenheid van onze cliënten. Bijvoorbeeld door een telefoontje na een huisbezoek, om te vragen wat de ervaringen zijn.

Meer informatie via. De onderzoeksrapporten kunt u vinden op www.oostgelre.nl, bij Nieuws.

Belastingadviseurs vullen 10.000 formulier in

OOST GELRE – De 11 vrijwillige belastingadviseurs van de gemeente Oost Gelre, opgericht in 2002, stonden woensdag 24 oktober stil bij het feit dat ze hun 10.000ste formulier hebben ingevuld.

De belastingadviseurs helpen inwoners die niet de financiële middelen hebben om een accountant in te schakelen met het invullen van de belastingpapieren. Ouderen hebben ook nog vaak recht op inkomsten uit Duitsland, de zgn. Duitse rente. Hier is de laatste jaren veel in veranderd hetgeen veel papier-/invulwerk met zich mee brengt. Ook daar helpen zij mee. Ze helpen inwoners om hun financiën weer op de rit te krijgen wanneer zij in de schulden dreigen te geraken. Kijken voor welke toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag) mensen in aanmerking kunnen komen en evt. kwijtschelding gem. belastingen. Daarnaast helpen zij inwoners bij het kiezen van een ziektekostenverzekering, zoals de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Oost Gelre.

De feestelijke bijeenkomst werd gevierd met gebak.

Werkzaamheden groenstrook Van Kinsbergenstraat

GROENLO – Op maandag 22 oktober is de herinrichting gestart van de groenstrook bij de Van Kinsbergenstraat in Groenlo. Vanwege de werkzaamheden zijn de Van Kinsbergenstraat tussen de Hartebroekseweg en Willem Barentszstraat tot en met vrijdag 26 oktober dagelijks afgesloten tussen 07.30 en 17.00 uur.

Regenwater dat op de straat valt, wordt geborgen in een gedeelte van de groenstrook. Daar kan het water straks in de bodem zakken. Zo wordt verwacht dat er minder overlast van water op straat is.

Planning
De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Berkel en Slinge begint in de week van 22 oktober met het verwijderen van een deel van de bestaande bomen en struiken. Aansluitend verzorgt aannemersbedrijf Rouwmaat Groenlo het graafwerk. Naar verwachting volgt de nieuwe aanplant van groen in het voorjaar van 2019.

Tijdelijke maatregelen Winterswijkseweg – Oude Winterswijkseweg – Parallelweg

GROENLO – Sinds de aanleg van de nieuwe N18 heeft Groenlo twee mogelijkheden om naar de N18 te komen; via de nieuwe aansluiting bij Laarberg en via de provinciale weg N319. De aansluitingen van de Winterswijkseweg op de N319 en het kruispunt bij de Rabobank zijn als gevolg daarvan drukker geworden, constateert wethouder Karel Bonsen. “Dat heeft effect op de veiligheid en de doorstroming.”

Verkeerstellingen
Wethouder Bonsen verwijst naar de verkeerstellingen die vóór de zomer in en om Groenlo zijn uitgevoerd. “Die geven ons inzicht in de verkeersstromen als gevolg van de nieuwe N18. Volgens de verkeerstellingen neemt de verkeersdrukte op de Winterswijkseweg (tussen de Oude Winterswijkseweg en de N319) flink toe, zowel het aantal personenauto’s als het aantal vrachtwagens. Dit heeft effect op de doorstroming en de veiligheid en op het omliggende wegennet. Het gaat er nu om dat we daar de juiste maatregelen voor treffen.”

Verkeersonderzoek
Voor de zomervakantie is een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersstromen en het verkeersgedrag op en rond het kruispunt tijdens de spitsperioden. In het kort zijn de belangrijkste voorlopige conclusies:
– De bocht op de meest dominante verkeerstroom is (te) krap voor twee tegemoetkomende grote voertuigen, zoals een vrachtwagen of bus.
– Op drukke momenten neemt gemotoriseerd verkeer (ook veelal langer vrachtverkeer) meer risico’s om op te rijden. Dit vergroot het risico op een conflict tussen twee of meer verkeersdeelnemers.
– Er zijn ook veel relatief rustige momenten met amper verkeer.
– Fietsverkeer komt in de knel ter hoogte van de middengeleider.
– Gemiddeld zijn de wachttijden op de verschillende locaties in het drukste uur acceptabel, maar tijdens piekmomenten kortdurend een stuk hoger.

Tijdelijke maatregelen
Voor wethouder Bonsen aanleiding om te kijken naar maatregelen, zowel voor de lange als ook voor de korte termijn. “Voor nu zijn er tijdelijke waarschuwingsborden geplaatst die automobilisten attenderen op fietsers. Vanwege levertijden worden de definitieve borden zo snel mogelijk geplaatst. Daarnaast worden zogenaamde roodkleurige fietssuggestiestroken aangelegd op het kruispunt Winterswijkseweg – Oude Winterswijkseweg. Dit gebeurt ook op het laatste deel van de Parallelweg. Op dit laatste deel liggen nog geen rode stroken. In de bochten en op de kruispunten wordt de belijning opgefrist en wordt duidelijke nieuwe markering aangebracht. Dit gebeurt zo snel mogelijk, in ieder geval deze maand nog.”

Tijdelijke maatregelen Winterswijkseweg Groenlo
Definitieve oplossing
Wethouder Bonsen ziet de tijdelijke maatregelen als een overbrugging naar een definitieve oplossing. “Samen met een adviesbureau werken we definitieve maatregelen uit. Hier zullen wij ook de input vragen van verschillende belanghebbenden, zoals omwonenden, bedrijven en ondernemersvereniging.”

Oost Gelre doet onderzoek onder vrijwilligersorganisaties

OOST GELRE – Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn van grote waarde voor de gemeente Oost Gelre. Ze spelen een belangrijke rol op verschillende terreinen en leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid.

“De gemeente vindt het belangrijk om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties goed te ondersteunen en samenwerking te faciliteren. Daarom zetten we een onderzoek uit in Oost Gelre om een beeld te krijgen van de stand van zaken en vitaliteit van vrijwilligersorganisaties. Ook onderzoeken we welke ondersteuningsbehoeften er bij vrijwilligersorganisaties bestaan, zodat we inhoud kunnen geven aan onze faciliterende rol richting vrijwilligers(organisaties)”.

Online vragenlijst
Het onderzoek voeren we uit in samenwerking met Movisie, het landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. De besturen van vrijwilligersorganisaties in Oost Gelre nodigen we komende week per e-mail uit om deel te nemen aan het onderzoek. Zij kunnen een online vragenlijst invullen. Op 22 november organiseren we een bijeenkomst waarin we de resultaten van het onderzoek terugkoppelen. Alle vrijwilligersorganisaties ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Oost Gelre Energieneutraal in 2030

Beleidsstuk en uitvoeringsplan voor grootschalige hernieuwbare energieopwekking

OOST GELRE – Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Dus net zoveel energie duurzaam opwekken als er wordt verbruikt. De afgelopen maanden zijn er een aantal bijeenkomsten geweest. Op basis van de informatie uit die bijeenkomsten is nu een beleidsstuk en een uitvoeringsplan opgesteld. Deze worden op 4 september in de commissievergadering van Oost Gelre besproken.

Beleid
Het beleidsstuk vormt een ruimtelijk kader dat genoeg ruimte biedt aan de juiste initiatieven, maar ook de bijzondere waarden van ons landschap beschermt. Wethouder Bart Porskamp: “We hebben hierbij gezocht naar een evenwicht van enerzijds voldoen aan de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn, en anderzijds het beschermen van waarden en functies in onze kernen.”

Uitvoeringsplan
Het uitvoeringsplan beschrijft de eerste grote stap voor de korte termijn (2018-2022). De stappen die voor deze periode voorstellen zijn:

  • zon op een reeks van vrijkomende agrarische erven
  • verkenning van locaties voor zonnevelden
  • 1.000 woningen van energielabel C of meer naar label A/A+
  • één of enkele windturbines


Commissievergadering 4 september

Het beleidsstuk en het uitvoeringsplan worden op 4 september door de raadscommissie behandeld. Deze vergadering is openbaar. De vergadering begint om 19.30 uur in het stadhuis in Groenlo.

Werkzaamheden Mattelierstraat en parkeerplaats Het Heydenrijck

GROENLO – Vanaf maandag 27 augustus werkt Aannemersbedrijf Rouwmaat Groenlo verder aan de laatste fase van de herinrichting Mattelierstraat en de parkeerplaats Het Heydenrijck. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid, daarom wordt er een omleidingsroute ingesteld. Deze wordt aangegeven met gele borden.

De planning ziet er voorlopig als volgt uit:
Mattelierstraat (gedeelte Wheme tot Gasthuisstraat) – Vanaf 27 augustus tot en met 12 oktober wordt er gewerkt aan het opnieuw inrichten van de straat.

Parkeerplaats Het Heydenrijck – Vanaf 3 september tot en met 12 oktober wordt de riolering vervangen en de parkeerplaats opnieuw ingericht.

Mattelierstraat (gedeelte Gasthuisstraat tot Boompjeswal) – Vanaf 24 september tot en met 9 november wordt er gewerkt aan het opnieuw inrichten van de straat.

Blauwalg bij Wentholtpark

LICHTENVOORDE – In de Oude Baakse Beek bij het Wentholtpark in Lichtenvoorde is blauwalg geconstateerd. Door het Waterschap Rijn en IJssel wordt geadviseerd om contact met het water te vermijden, omdat blauwalgen gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Het waterschap blijft het in de gaten houden en plaatst waarschuwingsborden. De borden blijven staan tot de blauwalg zich heeft teruggetrokken en de risico’s zijn verdwenen.

In de gemeente Oost Gelre is na de waterpartijen in Flierbeek (Lichtenvoorde) de vijver aan de Bevrijdingslaan (Groenlo) het Wentholtpark de derde locatie waar deze zomer blauwalg is geconstateerd.

De eerder genoemde vijvers zijn niet bedoeld om in te zwemmen. Zwemmen is op eigen risico.

Nieuwe Recreatiewijzers in de gemeente Oost Gelre

OOST GELRE – Het straatbeeld van de gemeente Oost Gelre is deze week voorzien van nieuwe Recreatiewijzers.

Foto: PR

Met deze plattegrond ontdekt je wat de gemeente Oost Gelre zoal te bieden heeft op onder andere toeristisch gebied, zoals horeca en bezienswaardigheden. Ook op de website www.gemeentewijzer.nl is de regio in kaart gebracht.

Oost Gelre online
Gemeentewijzer.nl/Oost-Gelre biedt o.a. een overzicht van locaties met betrekking tot het dagelijkse leven in en van de gemeente Oost Gelre . Ook op de vraag “wat is er te doen en te zien in de gemeente?”, vind je een antwoord. Iedereen kan zelf gratis evenementen, activiteiten, tips en interessante locaties toevoegen.