Categoriearchief: Gemeente

Mededelingen week 46

Gemeente Oost Gelre

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Lichtenvoorde

 • G.J. Doorninkweg 8b, gewijzigd uitvoeren verleende vergunning (4-11-2014)
 • Kruising N18/Richterslaan, plaatsen LED-scherm (6-11-2014)
 • Albert Schweitzerstraat 11a, plaatsen reclamezuil (7-11-2014)

 

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Harreveld

 • Wolterij 5, verwijderen asbesthoudende dakplaten opstallen (3-11-2014)

 

Vragender

 • Huttendijk 10 verwijderen asbesthoudende golfplaten van kapschuur en varkensschuur (4-11-2014)
 • Oude Winterswijkseweg 31, slopen stallen en verwijderen dakbedekking (7-11-2014)

 

Zieuwent

 • Dorpsstraat 2c, verwijderen asbesthoudend dakbeschot woning (10-11-2014)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo 

 • Gasthuisstraat 14, aanbrengen poterne in aan te brengen grondwal (30-10-2014)

 

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

 

Milieu

 

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen milieu

 

Vragender

 • Kamperweg 3, aanvraag op grond van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor veranderen inrichting (29 oktober 2014)

 

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Vragender

 • Kamperweg 3, veranderen van inrichting (29 oktober 2014)
 • Schoolstraat 8, oprichten van inrichting (28 oktober 2014)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Ontwerp omgevingsvergunning – activiteit Milieu

 

Harreveld

 • Op ’t Hulshof, aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets rundvee- en varkenshouderij (28 oktober 2014)

 

Inzage

Procedure 1,

 

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I,

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Cafe de Schatberg, Raadhuisstraat 35, Lichtenvoorde, zaterdag 13 december 2014, 20.00-01.00 uur
 • Oude Calixtuskerk, Mattelierstraat 5, Groenlo, zaterdag 6 december 2014, 19.30-01.00 uur
 • Café de Zaak, Dijkstraat 29, Lichtenvoorde, zondag 23 november 2014, 17.00-21.00 uur
 • Café Kras, Nieuwstad 7, Groenlo, vrijdag 21 november 2014, 20.00-01.00 uur
 • Café Kras, Nieuwstad 7, Groenlo, vrijdag 12 december 2014, 20.00-01.00 uur
 • Café de Brouwerij, Nieuwstad 2, Groenlo, zaterdag 22 november, 20.00-01.00 uur
 • Café de Brouwerij, Nieuwstad 2, Groenlo, vrijdag 26 december, 20.00-01.00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Bouwen en Milieu, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Omgevingsvergunning kappen

 

Lievelde

 • Zwolseweg, 1 walnootboom en herplant van 3 bomen (4 november 2014)

 

Zieuwent

 • Harreveldseweg, 27 eiken  i.v.m. verminderde vitaliteit van meeste eikenbomen en herplant van lindelaan (31 oktober 2014)

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Zieuwent

 • Kunnerij 2: 5 m3 (4 november 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Evenementen

 

 

Lichtenvoorde

 • Kerstmarkt op 13 december 2014 aan het Rembrandtplein (5 november 2014)

 

Zieuwent

 • Sfeermarkt op 29 november 2014 nabij de Huijskesdijk 2 (5 november 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Groenlo

 • Plaatsen van driehoeksreclameborden voor het promoten van open dag Graafschap College, gehele gemeente Oost Gelre, van 26 januari tot en met 8 februari 2015 (6 november 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing


 

Verordeningen / Beleid

 

 • Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

De op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet aangewezen gemeenteambtenaar van Oost Gelre maakt bekend dat zij op 4 november 2014 beleidsregels heeft vastgesteld voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie.

De beleidsregels kunnen toepassing vinden bij de volgende belastingen:

 • Onroerende zaakbelastingen
 • Reinigingsheffingen
 • Rioolheffing
 • Hondenbelasting

 

 • Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

De in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken bedoelde gemeenteambtenaar van Oost Gelre maakt bekend dat zij op 4 november 2014 beleidsregels heeft vastgesteld voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie. De beleidsregels vinden toepassing als bij het tenaamstellen van waardebeschikkingen in het kader van de Wet waardering onroerende zaken een keuzesituatie bestaat.

 

Beleidsregels inzien

De beleidsregels zijn in te zien op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Beleidsnota’s en beleidsregels. U kunt de beleidsregels ook inzien op het gemeentehuis. Neemt u daarvoor contact op met Stans Kleissen, heffingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre.

Wateropgave Lichtenvoorde

Op dinsdag 28 oktober vond er bij het Wijndomein Besselinkschans een informatiebijeenkomst plaats voor alle betrokkenen bij de wateropgave rondom Lichtenvoorde. Bij hevige regenval kan er zoveel water samenkomen dat de Nieuwe Beek de hoeveelheid water niet aankan en het water buiten de oevers treedt. De wateroverlast in 2010 was zeer extreem, maar deed ons wel beseffen dat het watersysteem moet worden verbeterd. Tijdens de avond werden de bijna zestig belangstellenden opgeroepen hun eigen ideeën hiervoor met elkaar te delen.

Om de wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen worden oplossingen gezocht in drie richtingen:

 1. water langer vasthouden buiten de kern Lichtenvoorde;
 2. water bergen door het aanleggen van bergingsgebieden en aanpassingen aan het rioleringssysteem binnen de bebouwde kom en
 3. water afvoeren via noordelijke en zuidelijke bypasses om de kern van Lichtenvoorde heen.

Om deze maatregelen mogelijk te maken, zullen sommige gebieden anders moeten worden ingericht. Er zijn veel kansen om gebieden naast het gebruik voor water, ook te gebruiken voor andere doeleinden. De Visie Besselinkschans is hierbij nadrukkelijk genoemd, bijvoorbeeld de combinaties met recreatie en/of evenementen.

Samen met betrokkenen
De oproep aan de aanwezigen om ideeën te delen, zorgde even voor wat verwarring. De bezoekers hadden de verwachting dat er al een plan lag, waar ze op konden reageren. De gemeente en Waterschap Rijn en IJssel hebben duidelijk gemaakt dat het een bewuste keuze is om de omgeving al zo vroeg mogelijk mee te laten doen. Door de inbreng van de mensen die het gebied het beste kennen mee te nemen, kunnen er oplossingen ontstaan waar voldoende draagvlak voor is. Dus geen voorgekookt plan, maar betrokkenheid vanaf het eerste begin. Zo kunnen we straks samen trots zijn op het resultaat.

De inbreng van de avond
Toen deze opzet goed was uitgelegd werden er al snel in kleinere groepen veel ideeën op papier gezet. Een kleine greep uit de ideeën:

 • “Een keer samenkomen met de bewoners van een gebied en samen praten over de inrichting ervan”
 • “Retentievijvers afgraven en teelaarde weer terugbrengen om voor de landbouw te behouden tegen gereduceerd tarief”
 • “Energie betrekken: kort-omloophout (wilg) of andere biomassa aanbrengen op het retentiegebied ten behoeve van grondstof voor duurzame energie.

Naast de diverse ideeën zijn er veel aanmeldingen binnengekomen van mensen die nadrukkelijk hebben aangegeven verder te willen meewerken om de wateropgave op te lossen. Dit kan binnen de themagroep Water, waarin belanghebbenden uit het gebied, Waterschap en gemeente samenwerken.

Meer informatie of ook een idee?
Wilt u ook betrokken blijven bij de verdere uitwerking van de wateropgave? Uw inbreng is van harte welkom. U kunt uw idee of interesse kenbaar maken bij Diederik Speksnijder van Waterschap Rijn en IJssel. Hij is bereikbaar via d.speksnijder@wrij.nl of telefonisch op nummer (0314) 36 93 69.

Mededelingen week 45

Gemeente Oost Gelre

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Zilversmid 43, plaatsen dakkapel voorzijde (31-10-2014)

 

 

Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik

 

Groenlo

 • Bisschop Philip Roveniusstraat 8: brandveilig gebruiken basisschool

 

Inzage

Procedure 1, van 6 november 2014 tot 19 december 2014

 

Zienswijze

Procedure 2a en 2_I is van toepassing van 6 november 2014 tot 19 december 2014

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Lichtenvoorde

 • Kerkhoflaan 9, bouw schuur (24-10-2014)
 • De Leest 41, verbouw supermarkt en bouw nieuwe winkelwagenstalling (27-10-2014)

 

Vragender

 • Eschrand 22, bouw woning (27-10-2014)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 10b: 10 m3 (31 oktober 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Evenementen

 

Groenlo

 • Sint Maarten-optocht o p11 november 2014 van 17.15-18.15 uur met als startpunt RK Caluxtuskerk en eindpunt Markt (1 november 2014)
 • Scouting Groenlo, organiseren Sinterklaasactiviteiten op de Markt van 13.45-14.50 uur, waarna de Sinterklaasoptocht voert naar City Centrum (31 oktober 2014)
 • Wervingsactie voor collecteurs in Groenlo voor KWF Kankerbestrijding op 6, 13 en 23 december 2014 tussen 11.00 en 18.00 uur (1 november 2014)

 

Lichtenvoorde

 • Sinterklaasoptocht op 16 november 2014 met als startpunt de Vragenderweg (14.00 uur) en eindpunt de Markt (15.00 uur), waarna nog tot 15.30 uur activiteiten op de Markt plaatsvinden (31 oktober 2014)
 • Prijsuitreiking Shoeby-Lake m.m.v. Dansschool Hit-It ni de Korte Rapenburgsestraat op 8 november 2014 van 13.00-14.00 uur (30 oktober 2014)
 • Wervingsactie voor collecteurs in Lichtenvoorde voor KWF Kankerbestrijding op 1 en 15 november en 24 december 2014 tussen 11.00 en 18.00 uur (1 november 2014)

 

Lievelde

 • Sinterklaascomité Lievelde, organiseren Sinterklaasoptocht op 23 november 2014 tussen 13.45 en 14.30 uur, met als startpunt station Lievelde en eindpunt Beusink Kampeerboerderij (31 oktober 2014)

 

Vragender

 • Sinterklaascomité Vragender, organiseren Sinterklaasoptocht op 23 november 2014 tussen 11.00 12.30 uur, met als startpunt en eindpunt de Winterswijkseweg (31 oktober 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

 

Afdeling Publiek en Bestuur

 

Besluit Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

 

Datum besluit              Naam betrokkene

30-09-2014                   de heer X. Xu, Aaltenseweg 19, 7131 NA Lichtenvoorde

30-09-2014                   de heer J. Ursu, Varsseveldseweg 80, 7135 JC Harreveld

Mededelingen week 44

Gemeente Oost Gelre

Agenda’s

 

Raadsvergadering Programmabegroting 2015

 

Datum: Dinsdag 4 november 2014

Aanvang: 14.30 uur

Locatie: Raadzaal Oost Gelre

 

 

 1. Opening en mededelingen

 

 1. Vaststelling agenda

 

 1. Spreekgelegenheid toehoorders

Wilt u van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering gebruik maken, dan dient u dit op de dag van de vergadering voor 12.00 uur ‘s middags melden aan de raadsgriffier. Insprekers die, gezien het tijdstip van de dag, niet aanwezig kunnen zijn, hebben de mogelijkheid een schriftelijke reactie naar de griffie te sturen. griffie@oostgelre.nl (voor 12.00 uur)

 

 1. Eerste termijn

De fracties presenteren hun algemene beschouwingen. Eventueel dienen zij moties en/of amendementen in. Na iedere spreker krijgen de raadsleden gelegenheid om vragen te stellen ter verheldering.

 

 1. Reactie college van b&w

De portefeuillehouders krijgen de gelegenheid hun reactie te geven op de opmerkingen gemaakt tijdens de eerste termijn.    16.15 uur

 

Pauze  17.30 uur

 

 1. Tweede termijn

De fracties hebben de gelegenheid te reageren op de reacties van de portefeuillehouders. Tevens kunnen zij opnieuw moties en amendementen indienen of reeds ingediende voorstellen wijzigen of intrekken.          19.30u

 

 1. Programmabegroting 2015

Portefeuillehouder: Wethouder Frank

Fase: Oriëntatie (groen)

 

De raad wordt gevraagd de programmabegroting vast te stellen.

 

 1. Rondvraag en sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsstukken vindt u de uitgebreide agenda.

 

Inspreken raadsvergadering

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering: Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

Behandelen agendapunten

Indien tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

 

 

Wmo-raad Oost Gelre

 

VERGADERING

Datum:    maandag 3 november 2014

Tijd:        19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie:   gemeentehuis Oost Gelre, locatie Lichtenvoorde

 

AGENDA

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en terugmeldingen

2.1: afdoening reactie Sluter

2.2: terugmelding thema-avond sociaal domein CDA d.d. 16 oktober 2014

 1. Verslag vergadering 6 oktober 2014
 2. Verzonden stukken:

ongevraagd advies over het aanvullend openbaar vervoer in het kader van de Wmo

 1. Ingekomen stukken: geen
 2. Beleidsnota Participatie: afronding behandeling in de Wmo-raad
 3. Beleidsregels Wmo: toelichting Carola Talen
 4. Gemeentelijke begroting; onderdeel de Wmo
 5. Evaluatie van het afgelopen jaar
 6. Stand van zaken transitie Jeugdzorg
 7. PR
 8. Rondvraag en sluiting

 

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Bolwerk (naast nr. 7), bouw van bedrijfspand (17-10-2014)
 • Gasthuisstraat 14, t bouw van keerwand (17-10-2014)
 • Ruiterweg 5, uitbreiding ligboxenstal (2e fase) (22-10-2014)
 • Gasthuisstraat 14, bouw van geluidsscherm (23-10-2014)

 

Harreveld

 • Kerkstraat 45, bouw van schoorsteen (18-10-2014)

 

Lichtenvoorde

 • Japikweg 2, uitbreiding woning (constructieve wijzigingen) (26-10-2014)
 • Oude Aaltenseweg 41, bouw van werktuigenberging (25-10-2014)

 

Lievelde

 • Lievelderweg 118, bouw van luifel, overkapping, serre en verleggen van brandscheiding (22-10-2014)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Harreveld

 • Veenweg 2 en 4, asbestverwijdering (23-10-2014)

 

Groenlo

 • Meddoseweg 31, verwijderen van asbest schuur (15-10-2014)

 

Zieuwent

 • Dorpsstraat 28, asbest sanering woning (24-10-2014)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu

 

 

 

 

Milieu

 

 

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen milieu

 

Groenlo

 • Klaverdijk 3, aanvraag revisievergunning biologische melkrundveehouderij met horeca-activiteiten en biogasinstallatie (14 oktober 2014)

 

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Lichtenvoorde

 • James Wattstraat 6, oprichten van inrichting aluminiumbewerking (23 oktober 2014)

 

Vragender

 • Lankveldweg 4, veranderen van veehouderij (21 oktober 2014)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

 

Mariënvelde

 • Veldweg 1, wijzigen inrichting vleesvarkens- en rundveehouderij (6 oktober 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 1 november 2014, 21.00-01.00 uur
 • Café Bar Jackpot 700, Mattelierstraat 1+3, 7141 BP Groenlo, 15 november 2014, 20.00-01.00uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Bouwen en Milieu, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

 

Lichtenvoorde

 • Galileïstraat 7, maatwerkvoorschriften voor geluid (17 oktober 2014)

 

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

Vastgestelde bestemmingsplannen

 

Buitengebied herziening Steenbraakweg 5

 

De gemeenteraad heeft op 14 oktober 2014 het bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening Steenbraakweg 5 te Groenlo’ vastgesteld. Het plan voorziet in een wijziging van het gebruik van een agrarisch bouwperceel met de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ naar ‘paardenhouderij’ op het perceel Steenbraakweg 5 te Groenlo.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

 

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemd bestemmingsplan is met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

 

Inzage

Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 31 oktober 2014 t/m 11 december 2014. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

 

Beroep

Procedure 4B van 31 oktober 2014 t/m 11 december 2014, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

 

Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Solarpark

 

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 31 oktober 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt: het door de gemeenteraad bij besluit van 14 oktober 2014 vastgestelde bestemmingplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Solarpark. Het bestemmingsplan betreft een oppervlakte van bijna 9 hectare en maakt het opwekken van energie door gebruik van zonnepanelen mogelijk. Ook wordt in dit gebied waterberging voor het bedrijvenpark gerealiseerd.

 

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. Bij bovengenoemd bestemmingsplan hebben initiatiefnemers met de gemeente een overeenkomst afgesloten waardoor geen exploitatieplan is vastgesteld.

 

Inzage

Het bestemmingsplan kan worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Ook kunt u het plan, inclusief deze publicatie, digitaal raadplegen via de gemeentelijke website (www.oostgelre.nl) of rechtstreeks op de nationale website

RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Het plan ligt voor een termijn van zes weken ter inzage, dus tot en met 11 december 2014.

 

Uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen binnen bovengenoemde termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van dat bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 12 december 2014. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.


 

Verkeersmaatregelen

 

Intocht Sinterklaas Groenlo 15 november

Vanwege de intocht van Sinterklaas worden op 15 november 2014 van 13.45 – 15.00 uur de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

 

Intocht Sinterklaas Lichtenvoorde 16 november

Vanwege de intocht van Sinterklaas worden op 15 november 2014 van 13.30 – 15.00 uur de Korte Rapenburgsestraat en de Markt geheel en Rapenburgsestraat gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Afsluiting asfaltonderhoud buitengebied

VRAGENDER – Op 3 en 4 november zijn er wegen in het buitengebied in Vragender afgesloten wegens asfaltonderhoud.

Aannemer TWW voert voor de laatste keer dit jaar onderhoudswerkzaamheden op een aantal wegen buiten de bebouwde kom. De werkzaamheden zijn gepland op maandag 3 en dinsdag 4 november 2014.

Tijdens de werkzaamheden worden de volgende wegen tijdelijk afgesloten:
– Steenkampsweg Vragender, tussen Winterswijkseweg en Dwarsdijk.
– Meekesweg Vragender, tussen Heelweg en Oude Winterswijkseweg.
– Manenschijnweg Vragender, tussen Oude Winterswijkseweg en einde asfaltverharding.

Begrotingsmarkt gemeente Oost Gelre

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre organiseerde maandagavond 27 oktober de eerste begrotingdmarkt. Een kleine zestig belangstellenden namen deel aan deze avond.

Deze avond werden er ronde tafel gesprekken gehouden met de thema’s:

Bezuinigingen
Hoe zorgen we voor een sluitende begroting in de toekomst ?
Welke ideeën heeft u daarvoor?
Wat kunt u zelf doen om uitgaven van de gemeente terug te dringen?
Lasten voor de inwoners

Wat vindt u van de lasten die we nu opleggen?
Hoe kijkt u aan tegen verdeling van lasten over de inwoners?
Bent u bereid meer te betalen voor te benoemen onderwerpen (zorg, voorzieningen)?
Wat kunt u zelf doen om lasten terug te dringen?
Wmo / Participatie (werk)

Minder geld te besteden, wat betekent dat voor u en uw omgeving?
Welke financiële risico’s lopen we en wie draait daar voor op?
Wordt u de dupe van strenger beleid en minder geld?
Kunnen we op u een beroep doen om zorg/steun te organiseren?
Hoe kunnen we burgerinitiatieven hierin stimuleren?
Jeugd

In hoofdlijnen gelden hier dezelfde vragen als bij de Wmo, meer specifiek toegespitst op de jeugd.
Wonen, werken en leven

Hoe belangrijk vindt u het behoud van voorzieningen in alle kernen?
Wat heeft u daar voor over?
Hoe houden we onze winkelcentra vitaal?
Hoe springen we in op de veranderende behoefte aan woningbouw?
Welk beeld heeft u bij ‘woningkavels in alle kernen’?
Groen & verkeer

Hoe ziet u de beeldkwaliteit van het openbaar groen?
Hoe versterken we ons landschap?
Wat kunt u zelf doen in groenbeheer / landschapsbeheer?
Hoe gaan we zwerfafval verminderen en overlast door hondenpoep beperken?
Hoe vergroten we de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer?
Hoe belangrijk is een goede bereikbaarheid van voorzieningen?

Op dinsdag 4 november staat de begroting op de agenda van de gemeenteraad van Oost Gelre.

Mededelingen week 43

Gemeente Oost Gelre

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Bolwerk (naast nr. 7), bouwen bedrijfspand (17-10-2014)
 • Gasthuisstraat 14, bouwen keerwand (17-10-2014)

 

Harreveld

 • Kerkstraat 45, bouwen schoorsteen (18-10-2014)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Groenlo

 • Meddoseweg 31, verwijderen asbest schuur (15-10-2014)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Lichtenvoorde

 • Nobelstraat 11, plaatsen reclamezuil (13-10-2014)
 • Dijkstraat 21a, herbouwen woning (16-10-2014)

 

Vragender

 • Kapelweg 38, realiseren diepe kelder (14-10-2014)
 • Eschrand 26 (kavel 13), bouwen berging (17-10-2014)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Vragender

 • Schoolstraat 10, melding voor plaatsen hout gestookte kachel (16 oktober 2014)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Wet Milieubeheer – Kennisgeving ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften o.b.v. Activiteitenbesluit

 

Lichtenvoorde

 • Galileïstraat 7, maatwerkvoorschriften voor geluid (24 oktober 2014)

 

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

 

Mariënvelde

 • Veldweg 1, wijzigen inrichting voor vleesvarkens- en rundveehouderij (24 oktober 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Evenementen

 

Lichtenvoorde

 • Stichting S.V.P. Keifestival, organiseren Keifestival op 25 oktober 2014 met live-muziek in HRZ ’t Zwaantje, het achtergelegen gebouw Raadhuisstraat 35 (voormalig pand Hubers) en in Café De Schatberg, alsmede het plaatsen van reclameborden en het ophangen van spandoeken (14 oktober 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Oost Gelre

 • Natuurmonumenten, doorlopende collegevergunning tot wederopzegging, overeenkomstig de op het jaarlijks collecteterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving gereserveerde periode voor Natuurmonumenten (15 oktober 2014)
 • Longfonds, doorlopende collegevergunning tot wederopzegging, overeenkomstig de op het jaarlijks collecteterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving gereserveerde periode voor Longfonds (15 oktober 2014)
 • Vogelvereniging De Gevleugelde Zanger, organiseren loterij op 15 en 16 november in ‘De Blauwe Doffer’, Aaltenseweg 31 (15 oktober 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing


 

Verordeningen / Beleid

 

Inwerkingtreding beleidsnotitie “Permanente bewoning van recreatieverblijven”

 

Op 14 oktober 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre besloten om de beleidsnotitie “Permanente bewoning van recreatieverblijven” vast te stellen. Deze beleidsnotitie vervangt de vorige beleidsnotitie “Permanente bewoning recreatieverblijven” van september 2009.

 

Met de beleidsnotitie wordt het gevoerde beleid gecontinueerd. De centrale doelstelling blijft: het bestrijden van bestaande en nieuwe gevallen van permanente bewoning van recreatieverblijven welke uit het oogpunt van ruimtelijke ordening ongewenst zijn. Met de nieuwe beleidsnotitie is het beleid aan gewijzigde wet- en regelgeving aangepast en zijn tevens opgedane praktijkervaringen meegenomen. Het beleid treedt op 24 oktober 2014 in werking.

Mededelingen week 42

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Gasthuisstraat 14, aanbrengen coupure in grondwal scoutingterrein (6-10-2014)

 

Lichtenvoorde

 • Nobelstraat 11, plaatsen reclamezuil (8-10-2014)

 

Vragender

 • Eschrand 13, bouwen berging (08-10-2014)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Lichtenvoorde

 • Boschlaan 20, verwijderen asbesthoudende golfplaten schuren (9-10-2014)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu

 

 

Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik

 

Lichtenvoorde

 • Vicariestraat 2: brandveilig gebruiken basisschool St. Antonius

 

Inzage

Procedure 1, van 17 oktober 2014 t/m 27 november 2014

 

Zienswijze

Procedure 2a en 2_I is van toepassing van 17 oktober 2014 t/m 27 november 2014

 

 

Ontwerp omgevingsvergunning fase 1

 

GROENLO

 • Braakweg 2, bouwen rundveestal

 

Inzage

Procedure 1, van 17 oktober 2014 t/m 27 november 2014

 

Zienswijze

Procedure  2_I is van toepassing van 17 oktober 2014 t/m 27 november 2014

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • De Dael ongenummerd, Laantje van Lasonder ongenummerd, Maliebaan ongenummerd: vervangen 3 voetgangers-/fietsbruggen (7-10-2014)
 • Zwolseweg 15, bouwen vleesvarkensstal (10-10-2014)

 

Vragender

 • Winterswijkseweg, kap 25 essen en 75 populieren. (i.v.m. afstand boom tot woning en verminderde vitaliteit van de bomen) (10 oktober 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Milieu

 

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Zieuwent

 • Ruurloseweg 2, melding veranderen melkrundveehouderij (3 oktober 2014)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

 

Lichtenvoorde

 • Edisonstraat 9, maatwerkvoorschriften voor geluidshinder (29 september 2014)

 

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 18 oktober 2014, 21.00-01.00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Bouwen en Milieu, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Zieuwent

 • Werenfriedstraat 4: 15 m3 (7 oktober 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Evenementen

 

Lichtenvoorde

 • Fiets Cross Club Lichtenvoorde, reünie op 1 november 2014 van 15.00-24.00 uur aan Oude Aaltenseweg 1 (11 oktober 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Drank- en horecavergunning

 

 • Beltrumsestraat 7, 7141 AJ Groenlo, wijzigingen drank- en horecavergunning en verlenen exploitatievergunning Brasserie 1888 (10 oktober 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Verkeersmaatregelen

 

Lichtenvoorde: Keifestival 25 oktober

Vanwege het evenement Keifestival worden v.a. 25 oktober, 19.00 uur tot 26 oktober, 17.00 uur, de Zieuwentseweg (tussen Mozartstraat en Raadhuisstraat) en de Raadhuisstraat (tussen Schatbergstraat en Zieuwentseweg) afgesloten voor alle verkeer.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Oost Gelre

 • Plaatsen driehoeksreclameborden van 27 oktober t/m 9 november 2014 ter promotie van de Open Dag van Iselinge Hogeschool op 8 november 2014 (7 oktober 2014)

 

Groenlo

 • Scholengemeenschap Marianum Groenlo, inzamelen geld voor ‘Dance4 life’-projecten in Afrika op 17 oktober 2014 tussen 12.00-15.30 uur (10 oktober 2014)

 

Lichtenvoorde

 • Scholengemeenschap Marianum Lichtenvoorde, inzamelen geld voor ‘Dance4 life’-projecten in Afrika op 17 oktober 2014 tussen 12.00-15.30 uur (10 oktober 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ballon-battle in de Achterhoek

OOST GELRE – Op woensdag 15 oktober gaan ruim 1500 leerlingen in de leeftijd van 7 tot 9 jaar uit de Achterhoek met elkaar de strijd aan tijdens de ballon-battle. Ook drie basisscholen uit Oost Gelre doen mee. Welke groep kan het langst de ballonnen in de lucht houden? Luuk de Jong, voetballer bij PSV en afkomstig uit de Achterhoek, geeft het startsignaal via een videoboodschap en opent de wedstrijd. Na afloop ontvangen de leerlingen een bidon om te vullen met water. De wedstrijd vormt de aftrap voor Achterhoek in Beweging: gezonde jeugd, een gezamenlijk project van de acht gemeenten in de Achterhoek.

Achterhoek in Beweging: gezonde jeugd
De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk willen graag dat kinderen gezond opgroeien, maar niet alle kinderen hebben een gezonde start. Reden genoeg om aan de slag te gaan met Achterhoek in Beweging: gezonde jeugd. Gezamenlijk gaan wij ons inzetten om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Hiermee willen we in de regio Achterhoek het aantal kinderen met overgewicht verminderen.

Wethouder Jos Hoenderboom naar Frans ten Boschschool Lichtenvoorde
In Oost Gelre doen kinderen van drie basisscholen mee aan de ballon-battle op15 oktober: de Frans ten Boschschool uit Lichtenvoorde, de Antoniusschool uit Vragender en de Sint Theresia uit Mariënvelde. Wethouder Jos Hoenderboom is aanwezig bij de aftrap op de Frans ten Boschschool.

Onderzoek
Uit metingen van de afdeling jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland (schooljaar 2012-2013) is bekend, dat overgewicht in de regio Achterhoek voorkomt bij 13% van de 5-/6-jarigen, 15% van de 10-/11-jarigen en 16% van de 13-/14-jarigen. Deze percentages zijn hoger dan andere gebieden in de provincie Gelderland. Reden voor de Achterhoekse gemeenten om de handen in één te slaan en een gezamenlijke aanpak te starten. Dit project is mede gefinancierd door de provincie Gelderland. GGD Noord- en Oost Gelderland en de Gelderse Sportfederatie zijn nauw betrokken bij de coördinatie en uitvoering.

Mededelingen week 41

Agenda’s

 

Gemeenteraadsvergadering

 

Datum: Dinsdag 14 oktober 2014
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Raadzaal stadhuis Groenlo

 

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Spreekgelegenheid toehoorders
4. Verslag van de raadsvergadering d.d. 15 juli 2014
5. Vragenuur
HAMERSTUKKEN
6. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Steenbraakweg 5 te Groenlo’
7. Bestemmingsplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarberg, Solarpark’
8. Jaar- en begrotingsstukken Omgevingsdienst Achterhoek
BESPREEKSTUKKEN
9. Verklaring van geen bedenkingen ontwikkeling Welkoop op de locatie Hagenstraat / Carel Looierstraat te Lichtenvoorde.
10. Brede Maatschappelijke Voorziening Mariënvelde
11. Beleidsplan Jeugdhulp Oost Gelre 2015-2016
12. Verordening Jeugdhulp
13. Verordening maatschappelijke ondersteuning Oost Gelre
14. Aanvulling Wmo beleidsplan 2014-2016
15. Beleidsplan Participatiewet 2015-2018De raad wordt gevraagd de navolgende verordeningen vast te stellen:

 1. Re-integratieverordening Participatiewet   gemeente Oost Gelre 2015
 2. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oost Gelre 2015
 3. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Oost Gelre 2015
 4. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Oost Gelre 2015
 5. Verordening individuele studietoeslag participatiewet gemeente Oost Gelre 2015
 6. Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oost Gelre 2015
 7. Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Oost Gelre 2015
16. Ingekomen stukken
17. Rondvraag en sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsstukken vindt u de uitgebreide agenda.

 

Inspreken raadsvergadering

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering: Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

Behandelen agendapunten

Indien tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Lichtenvoorde

 • Koningslinde, het bouwen van een bedrijfspand (29-9-2014)

 

Vragender

 • Eschrand kavel 11, het bouwen van een vrijstaande woning (04-10-2014)

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • Karel Doormanstraat 7, plaatsen dakkapel (30-09-2014)
 • Beltrumsestraat 40, verbouwen supermarkt (30-09-2014)

 

Lichtenvoorde

 • Markt 9E, aanpassen geldautomatenruimte en wijzigen reclame (30-09-2014)
 • Broekboomstraat 42-03 t/m 42-04b, verbouw gezinsvervangend tehuis tot 5 woningen (02-10-2014)

 

Vragender

 • Pastoor Scheepersstraat 17, wijzigen zijgevel (30-09-2014)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

 

Ontwerp omgevingsvergunning – activiteit Milieu

 

Rectificatie

 

Zieuwent

 • Koolsweg 2, omgevingsvergunning veranderen wormenkwekerij

 

Inzage

Procedure 1, van 3 oktober t/m 13 november 2014

 

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 3 oktober t/m 13 november 2014

 

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • De Pauw, Lepelstraat 3, 7141 AS Groenlo, 10 oktober 2014, 20:00-01:00 uur
 • De Pauw, Lepelstraat 3, 7141 AS Groenlo, 1 november 2014, 20:00-01:00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Bouwen en Milieu, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Groenlo

 • Vrakkinkweg 5: 5 m3 (1 oktober 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Oost Gelre

 • Duchenne Parent Project, houden collecte in week 42 (13 t/m 19 oktober 2014) (7 oktober 2014)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Begrotingsmarkt in City Lido

OOST GELRE – Waar gaat het geld van de gemeente in 2015 naar toe? Hoe gaat de gemeente haar taken uitvoeren én financieren? Wat vraagt de gemeente van de inwoners, niet alleen als het om belastingen gaat, maar ook als het gaat om eigen kracht en burgerinitiatief?

Heeft u daar een mening over? Wilt u daarover praten met raadsleden of met het college van B&W? Of wilt u meer informatie over de begroting? Kom dan op maandag 27 oktober, v.a.19.30 uur, naar de begrotingsmarkt in City Lido in Groenlo. Op een interactieve manier gaan raads- en collegeleden met u in gesprek over onze ambities voor 2015.

Start renovatie Den Diek

LICHTENVOORDE – Op maandag 13 oktober start gemeente Oost Gelre met de renovatie van het sociaal cultureel centrum Den Diek in Lichtenvoorde. De meeste activiteiten die in Den Diek plaatsvinden zijn tijdelijk verplaatst naar de voormalige basisschool De Rosvoort aan de Frans Halsstraat 35.

Op 1 januari 2015 wordt het beheer overgedragen aan de Stichting Den Diek. Voor die datum moeten de renovatiewerkzaamheden zijn afgerond. Met deze maatregelen moet Den Diek weer een bruisend sociaal cultureel centrum worden. Waar de bestaande activiteiten blijven, maar waar zeker ook ruimte is voor nieuwe activiteiten. Ook gaat Den Diek fungeren als een ontmoetingsruimte voor alle inwoners van Lichtenvoorde en omstreken.

Wat gaat er precies gebeuren?
Het renovatieplan is tot stand gekomen in goed overleg tussen Stichting Den Diek en de gemeente Oost Gelre. Naast de noodzakelijke verbouwwerkzaamheden zoals vernieuwing van de toiletgroepen, gedeeltelijke vervanging van de vloerbekleding en schilderwerkzaamheden krijgt het gebouw een facelift. Ook krijgt Den Diek een meer open uitstraling en wordt het gebouw geschikt gemaakt voor mindervalide mensen, wat ook een uitdrukkelijke wens van de stichting is.

Voor meer informatie Gemeente Oost Gelre.

Mededelingen week 40

Agenda’s

Wmo-raad Oost Gelre

Datum: maandag 6 oktober 2014
Tijd: 19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie: gemeentehuis Lichtenvoorde

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en terugmeldingen.
  2.1: uitnodiging Achterhoeks Netwerk;
  2.2: buurtcoach Doetinchem
  2.3: terugmelding vergadering vz-overleg Wmo raden Regio Achterhoek d.d.17 september 2014
  2.4: terugmelding agendacommissie n.a.v. e-mail G. Slüter inzake geestelijke verzorging/Wmo
 3. Verslag vergadering 1 september 2014
 4. Verzonden stukken: geen
 5. Ingekomen stukken:
  5.1: reactie B&W op advies Up date Beleidsplan Wmo 2014-2016 en Verordening
  maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre 2015
 6. Beleidsnota Participatie met toelichting door Sander Jentink (SDOA)
 7. Eindrapport Cissonius, aanvullend openbaar vervoer
 8. Voortgang transities door Carry de Vries (Oost Gelre)
 9. Samenstelling Wmo-raad per 1 januari 2015
 10. Wmo begroting 2015
 11. PR
 12. Rondvraag en sluiting

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde
• Kerkhoflaan 9, het bouwen van een schuur (23-9-2014)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo
• Maliebaan ongenummerd: slopen brug (22-9-2014)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo
• Borculoseweg 18, wijzigen brandcompartiment (23-9-2014)
• Laantje van Lasonder 33, bouwen dakkapel (23-9-2014)

Harreveld
• Nicolaasweg 3 en 3a, splitsen woonboerderij (25-9-2014)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Omgevingsvergunningvrij

Mariënvelde
• Waalderweg 30, het bouwen van een carport (23-9-2014)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde
• Van Heijdenstraat 17, melding voor het veranderen van de supermarkt (24 september 2014)
• Galileïstraat 7, melding voor het oprichten van een metaalbewerkingsbedrijf (25 september 2014)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Ontwerp omgevingsvergunning – activiteit Milieu

Zieuwent
• Koolsweg 2, omgevingsvergunning voor het veranderen van een wormenkwekerij (25 september 2014)

Inzage
Procedure 1, van 3 oktober t/m 13 november 2014

Zienswijze
Procedure 2A en 2-I, van 3 oktober t/m 13 november 2014

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Vragender
• Oude Winterswijkseweg 30, het houden van vleesrunderen (16 september 2014)

Zieuwent
• Grobbenweg 4, het milieuneutraal veranderen van de inrichting (16 september 2014)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Snoeihoutverbrandingen

Zieuwent
• Roldersweg 9, 45 m3 26 (september 2014)

Harreveld
• Lindeboomweg 26 a, 15 m3 (22 september 2014)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Bekendmaking Vastgestelde wijzigingsplan

‘Buitengebied Kevelderstraat 1a Zieuwent’
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 3 oktober 2014 zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door het college van Oost Gelre op 23 september 2014 vastgesteld wijzigingsplan: ‘Buitengebied Kevelderstraat 1a Zieuwent’, waarbij woningsplitsing mogelijk wordt gemaakt in de bestaande karakteristieke boerderij.
Het wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld.

Inzage
Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 3 oktober t/m 13 november 2014. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website

Beroep
Procedure 4B van 3 oktober t/m 13 november 2014, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de vaststelling van het wijzigingsplan.

Besluit omgevingsvergunning

Nicolaasweg 3 Harreveld
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening is verleend. De Omgevingsvergunning voorziet in een woningsplitsing van de bestaande boerderij Nicolaasweg 3 te Harreveld.

Inzage
Procedure 1 van 3 oktober t/m 13 november 2014, en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website .

Beroep
Procedure 4A van 3 oktober t/m 13 november 2014, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de verlening van de omgevingsvergunning.

Voornemen voorbereiden wijzigingsplan

Brede Maatschappelijke Voorziening aan de Waalderweg ongenummerd te Mariënvelde
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een wijzigingsplan voor te bereiden voor de Brede Maatschappelijke Voorziening aan de Waalderweg ongenummerd te Mariënvelde.

Inzage, inspraak en procedure
Omdat het wijzigingsplan nu nog in voorbereiding is, worden op dit moment géén stukken ter inzage gelegd. Het is daarom op dit moment niet mogelijk zienswijzen tegen het plan in te dienen. Zodra het ontwerpwijzigingsplan gereed is, leggen we het gedurende 6 weken ter inzage. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kan door een ieder zienswijzen tegen het ontwerp wijzigingsplan worden ingediend. Uiteindelijk dient het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan vast te stellen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, tel. (0544) 39 34 82.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Bekendmaking artikel 6 Wvg voor de locatie nabij de Kamperweg/Huttendijk te Lievelde

Aanwijzing
Burgemeester en Wethouders van Oost Gelre maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij bij besluit van 23 september 2014 op grond van artikel 6 Wvg, gronden die gelegen zijn nabij de Kamperweg/Huttendijk in Lievelde voorlopig hebben aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 Wvg van toepassing zijn. De betrokken gronden zijn nader aangeduid op het bij ons besluit behorende kadastrale overzicht en de perceelslijst.

Het besluit van Burgemeester en Wethouders treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant en geldt voor een termijn van drie maanden (publicatie Staatscourant: 24 september 2014).

Ter inzage
Het besluit van Burgemeester en Wethouders ligt samen met het conceptvoorstel aan de Raad en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de aangewezen percelen, de naam van de eigenaren alsmede overige relevante gegevens, met ingang van 25 september 2014 in het gemeentehuis van Oost Gelre voor een ieder kosteloos ter inzage gedurende de openingstijden.

Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren en/of beperkt gerechtigden de grond eerst aan de Gemeente Oost Gelre moeten aanbieden, als zij de grond willen verkopen.
Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als de eigenaar zijn grond wil verkopen. De eigenaren en de beperkt gerechtigden ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Procedure 3A van 24 september t/m 4 november 2014.

Zienswijzen
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad een besluit tot aanwijzing te nemen. Gebeurt dit niet, dan is de voorlopige aanwijs vervallen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding door de Raad kunnen belanghebbenden voor 20 oktober 2014 schriftelijk dan wel mondeling hun zienswijze ten aanzien van het raadsvoorstel indienen.
De zienswijze kan schriftelijk gericht worden aan de raad van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.
Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar wensen te maken dient dit te geschieden via mevrouw I. Papen, telefoonnummer 0544-393495.

Burgerzaken

Besluit Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)
Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit: Naam betrokkene:

28-08-2014 dhr. B.D.W. Denneboom, Pastoor Reiberstraat 6 7134 NN Vragender
28-08-2014 dhr. J. Bennink, Wentholtstraat 107 7131 XK Lichtenvoorde

Evenementen

Oost Gelre
• WTC de Keitrappers, veldtoertocht op 26 oktober 2014 op wegen in de gemeente Oost Gelre (25 september 2014), het ophangen van enkele spandoeken,

Groenlo
• Brouwerij-artikelenbeurs op 2 november 2014 in CC de Bron (24 september 2014)
• Kanonsloop (hardloopwedstrijd) met start- en eindpunt op muziekkoepelterrein aan Maliebaan op 5 oktober 2014 van 10.00 tot 15.00 uur (1 oktober 2014)

Lichtenvoorde
• Wagenbouwersfeest op 4 oktober (tussen 19.30-00.00 uur) en het jaarlijkse Oogstfeest (culinair evenement met demonstraties en optredens) 5 oktober 2014 (12.00-20.00 uur) in een tent op de Markt, en ontheffing voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank (25 september 2014)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Wegwerkzaamheden Aaltenseweg en Groten Bos Lichtenvoorde
Vanwege wegwerkzaamheden worden van 29 september 2014 t/m 24 oktober 2014 de volgende wegvakken afgesloten voor alle verkeer:
• Aaltenseweg (tussen De Flierbeek en Aaltenseweg 86)
• Groten Bos (tussen Aaltenseweg en Mercatorstraat)

Wagenbouwers- en oogstfeest op 4 en 5 oktober 2014 Lichtenvoorde
Vanwege het wagenbouwersfeest en oogstfeest in de tent op de Markt worden van 3 oktober, 8.00 uur tot 6 oktober 2014, 17.00 uur de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Kanonsloop 5 oktober 2014 Groenlo
Vanwege de Kanonsloop 2014 worden op 5 oktober 2014, van 10.00-15.00 uur, een aantal wegen geheel of gedeeltelijk afgesloten, te weten: de Wheme, Maliebaan, Laantje van Lasonder, Marhulzenweg, Eibergseweg, Nieuwstraat, Halve Maanweg, Vrakkingweg en Oude Borculoseweg.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Oost Gelre
• Plaatsen driehoeksborden van 4 t/m 18 oktober 2014 t.b.v. aankondigen ‘Canto Ostinato’ op 18 oktober 2014 in City Lido (26 september 2014)

Groenlo
• Loterij t.b.v. verzamelaarsbeurs Grolsch Verzamelaars Gilde op 2 november 2014 (24 september 2014)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Mededelingen week 39

Bouwen en wonen
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo
• Emmasingel 22, bouw carport (14-9-2014)
• Vervangen 3 bruggen, nabij De Dael, Laantje van Lasonder en Maliebaan (16-9-2014)

Lichtenvoorde
• De Leest 41, verbouw winkel (16-9-2014)
• Dijkstraat 21, herbouw woning (22-9-2014)

Mariënvelde
• Waalderweg 30, bouw carport (17-9-2014)

Vragender
• Kapelweg 38, realiseren kelder (17-9-2014)
• Pastoor Scheepersstraat 17, wijzigen zijgevel (22-9-2014)

Ontvangen sloopmeldingen
Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde
• De Leest 41, slopen gedeelte winkel t.b.v. verbouw winkel (16-9-2014)
• Jacob Catsstraat 18 en 32, Bernard van Meursstraat 12 en 21, Veldstraat 9 en 11, Guide Gezellestraat 22 verwijderen asbest uit deze woningen (17-9-2014)
• Dijkstraat 21, slopen bestaande woning (22-9-2014)

Groenlo
• Koerboom 9, verwijderen asbesthoudende dakbeplating schuur en achterhuis (17-9-2014)

Zieuwent
• Verkavelingsweg 4, verwijderen asbesthoudende dakbeplating gedeelte ligboxenstal (17-9-2014)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu

Verleende omgevingsvergunningen
Groenlo
• Ruurloseweg 10a, uitbreiden en verbouwen cafetaria en wijzigen voorgevel (12-9-2014)
• Lievelderstraat 31, stuken voorgevel (17-9-2014)
• Klaverdijk 3a, oprichten mestopslagsilo en overkappen sleufsilo (17-9-2014)
• Vrakkinkweg 1a en 3, functiewijziging wonen en kantoor naar wonen en groepsaccommodatie (19-9-2014)
• Kap 13 berken, 18 elzen en 9 eiken op bedrijvenpark Laarberg, t.b.v. aanleg infrastructuur en bedrijvigheid (ter compensatie worden bij de herinrichting nieuwe bomen geplant) (23 september 2014)

Harreveld
• Schurinkweg 12, bouw jongveestal, kappen hakhoutsingel (19-9-2014)

Lichtenvoorde
• Boschlaan 26, bouwen recreatiegebouw en aanleg uitrit (18-9-2014)
• Vondermansdijk 11, bouwen schuur (19-9-2014)

Vragender
• Winterswijkseweg 71, bouw meubelmakersatelier (19-9-2014)

Zieuwent
• Doorndijk 2 bouw woonboerderij met bijbehorende bouwwerken (12-9-2014)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Milieu
Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Vragender
• Oude Winterswijkseweg 30, wijzigen inrichting (16 september 2014)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Verleende omgevingsvergunningen Milieu
Vragender
• Oude Winterswijkseweg 30, houden vleesrunderen (16 september 2014)

Zieuwent
• Grobbenweg 4, milieuneutraal veranderen inrichting (16 september 2014)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

• Sportpark Wilgenpark, Beltrumseweg 3b, 7141 VJ Groenlo, 27 september 2014, van 20:00-01:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie
Afdeling Bouwen en Milieu, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen
Harreveld
• Tegenover Lindeboomweg 24: 8 m3 (23 september 2014)
• Ruurloseweg 32: 3 m3 (23 september 2014)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling
Besluit omgevingsvergunning
Schurinkweg 12 Harreveld
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat zij een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing hebben verleend voor onder andere de activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De vergunning voorziet op dat onderdeel in de nieuwbouw van een jongveestal met werktuigenberging aan de Schurinkweg 12 te Harreveld.

Inzage
Procedure 1 van 26 september t/m 6 november 2014, en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website .

Beroep
Procedure 4A van 26 september t/m 6 november 2014, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de verlening van de omgevingsvergunning.

Publiek en bestuur
Besluit Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)
Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit: Naam betrokkene:
19-08-2014 de heer J.B.M. Bokkers, Tellashof 8, 7263 SZ Mariënvelde
19-08-2014 de heer B.W. Trum, Kerkstraat 51, 7135 JJ Harreveld
19-08-2014 de heer S. El Fakiri, Kerkstraat 51, 7135 JJ Harreveld
19-08-2014 de heer R. Anastatia, Kerkstraat 51, 7135 JJ Harreveld
19-08-2014 de heer S.M. Karabulut, Kerkstraat 51, 7135 JJ Harreveld

Evenementen
Groenlo
• Bedrijfsfeest/conferentie Nedap op 27 september en 9 oktober 2014, in tent nabij Parallelweg 2, (19 september 2014)

Mariënvelde
• Adventure Race Bronckhorst, houden oriëntatieloop op 8 september 2104 over wegen en paden in Zieuwent en Mariënvelde (23 september 2014)

Zieuwent
• Adventure Race Bronckhorst, houden oriëntatieloop op 8 september 2104 over wegen en paden in Zieuwent en Mariënvelde (23 september 2014)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen
Wegwerkzaamheden Maliebaan Groenlo
Vanwege wegwerkzaamheden wordt de Maliebaan (tussen de Wheme en het Laantje van Lasonder) van 22 september t/m 10 november 2014 afgesloten voor alle verkeer.

Wegwerkzaamheden Lievelderstraat Groenlo
Vanwege wegwerkzaamheden wordt de Lievelderstraat (tussen de brug over de gracht en de Lichtenvoordseweg) van 22 september t/m 31 oktober 2014 afgesloten voor alle verkeer.

Open Zondag Lichtenvoorde 28 september
Vanwege de Open Zondag worden op 28 september 2014 van 11.00-18.00 uur de Markt en omliggende straten afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

B&W nemen portretten ‘hoor mij nou’ in ontvangst

LICHTENVOORDE – Ze kwamen met vieren naar het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Mensen van LFB, een belangenorganisatie die voor en door mensen met een verstandelijke beperking fotoportretten overhandigden aan burgemeester Annette van Bronsvoort en wethouder Jos Hoenderboom. De ingelijste foto’s van vier mensen met een beperking hebben elk een slogan. De boodschap is dat de gemeente oog moet hebben voor deze doelgroep. Het verzoek is de portretten op een goede plek in het gemeentehuis op te hangen waar ambtenaren ze goed kunnen zien en zich blijvend bewust zijn van hun kunnen en waarbij zij hulp nodig hebben.

Meegekomen is Adriaan. Hij is rap van tong en vertelt zijn verhaal over de knelpunten en de gevolgen waar hij dagelijks tegen aanloopt. “We zitten al meer dan een jaar in de onzekerheid.” Hij noemt de participatie een lachertje, want als die maatschappij er werkelijk voor hem was geweest, dan had hij werk gehad. Hij had gedetacheerd kunnen zijn, een auto kunnen kopen. Maar dat vertrouwen had men niet in zijn kunnen, in zijn kunnen. Hij is er ziek van geweest en dat heeft hem binnen de Hameland gehouden. Op zijn portret is de slogan ‘Geef mij de kans om te laten zien wat ik kan’ te lezen.

Een ander verhaal gaat over Geert. Hij woont zelfstandig en heeft in een jaar tijd al twee ambulante begeleiders gehad. Niet alles kan door vrijwilligers opgevangen worden vindt hij.

Bij de overhandiging van de portretten werd een boekwerk overhandigd waarin 16 Achterhoekse mensen met een verstandelijke beperking hun verhaal doen. Zij doen een appél op beleidsmakers en –uitvoerders over de kwaliteit van leven.

College tipt Welkoop Zieuwent voor locatie Van Veldenschool

ZIEUWENT/LICHTENVOORDE – Het college wil de bestemming maatschappelijk op de locatie van de voormalige Van Veldenschool wijzigingen in volumineuze winkelbestemming om de verhuizing van de Welkoop van Zieuwent naar Lichtenvoorde zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.

Zieuwent wil namelijk graag starterwoningen bouwen om de uitdrukkelijke woonbehoefte van starters om in hun geboortedorp te blijven wonen voordat ze elders een woning vinden, in vervulling te laten.

Tussen de 16 en 18 starters hebben belangstelling voor een nieuwe woning op de plaats van de huidige Welkoop-Boerenbond.

Mededelingen week 37

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde
• Markt 9d aanpassen van geldautomatenruimte en wijzigen van reclame (3-9-2014)

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo
• Borculoseweg 53, revitaliseren van woning (2-9-2014)
• De Horst 8, bouwen van dakkapel (4-9-2014)

Lichtenvoorde
• Dijkstraat 30, verbouwen van pand en fietsenberging (1-9-2014)
• Jan Steenstraat 38, bouwen van tuinhuisje met veranda (4-9-2014)

Vragender
• Steenkampweg 2, bouwen van wagenloods (1-9-2014)
• Vosdijk 16a, uitbreiden van vleeskalverenstal (1-9-2014)

Zieuwent
• Stroetweg 4, verbouwen van woning en bouwen van berging (5-9-2014)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

• Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, vrijdag 12 september 2014, 21.00-01.00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie
Afdeling Bouwen en Milieu, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Vragender
Dwarsdijk 15, 18 m3 (8 september 2014)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Evenementen

Groenlo
• Tentfeest met muziek op 25 oktober 2014 aan de Vrakkinkweg 3 (6 september 2014)

Lichtenvoorde
• Muziekevenement Café de Schatberg op 15 september 2014 (6 september 2014)
• Bouwen van een corsowagen op 12 en 13 september 2014 aan de IJsvogel t.h.v. nr. 1 t/m 11 (6 september 2014)
• Warenmarkt op 16 september 2014 in het centrum van Lichtenvoorde (6 september 2014)
• Kermis op 14, 15 en 16 september in het centrum van Lichtenvoorde (6 september 2014)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Bloemencorso, kermis en jaarmarkt Lichtenvoorde
Vanwege het jaarlijkse bloemencorso op zondag 14 september, de jaarlijkse kermis van 14 t/m 16 september en de jaarmarkt op dinsdag 14 september worden er in de periode 10 t/m 17 september diverse uitgebreide verkeersmaatregelen ingesteld. Deze gelden zo lang als nodig in het centrum van Lichtenvoorde, langs de corsoroute, nabij parkeerterreinen t.b.v. het corso, de ingestelde calamiteitenroute, nabij het corsotentoonstellings- en schutterijterrein en de Zieuwentseweg (corsomaandag). De verkeersmaatregelen variëren van wegafsluitingen tot stopverboden.

Onderhoudswerkzaamheden Lichtenvoorde
Van 17 september t/m 10 oktober 2014 in de Pastoor Sandersstraat, tussen Frans ten Boschstraat en Gert Reindersstraat

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Groenlo
• Collectevergunning voor de Stichting African Hope Foundation in Groenlo en Lichtenvoorde van 1 t/m 6 december 2014 (6 september 2014)

Lichtenvoorde
• Collectevergunning voor de Stichting African Hope Foundation in Groenlo en Lichtenvoorde van 1 t/m 6 december 2014 (6 september 2014)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Oost Gelre versterkt ondersteuning aan mantelzorgers

Aanvulling Wmo beleidsplan 2014-2016 wordt aan raad voorgelegd

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre blijft zich onverminderd inzetten voor instandhouding van het mantelzorgcompliment en voor versterking van de ondersteuning aan mantelzorgers. Wethouder Jos Hoenderboom hierover: “Mantelzorg staat in onze gemeente op een hoog niveau, daar zijn wij trots op, maar we moeten er ook heel zuinig op zijn.”

Het mantelzorgcompliment is een financiële waardering voor mantelzorgers, ooit ingesteld door het rijk. Die stopt daar mee, maar het beschikbare geld wordt wel overgeheveld naar de gemeenten, aldus wethouder Hoenderboom. “Wij mogen zelf bepalen wat we met dat geld doen, je kunt het dus ook voor andere dingen gebruiken. Mantelzorgers vervullen een cruciale rol in de zorg aan een familielid, buurman of vriend. Het zijn ook vaak jongeren of zelfs kinderen. Wij willen het mantelzorgcompliment in stand houden. Maar dat is een geldbedrag, belangrijk, maar ook niet meer dan een vorm van waardering. Wij vinden vooral een goede ondersteuning belangrijk. Bijvoorbeeld door de voorzieningen voor respijtzorg uit te breiden, jonge mantelzorgers te ondersteunen en een pilot te starten voor het tegengaan van fysieke overbelasting bij mantelzorgers. Dat doen we in goede samenwerking met VIT hulp bij mantelzorg.”

Wmo beleidsplan
Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de Aanvulling Wmo-beleidsplan 2014-2016. Eerder dit jaar is het Wmo beleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad van Oost Gelre. Op dat moment was nog niet alle informatie rond een aantal onderwerpen bekend. Die informatie is er nu wel. Naast de mantelzorgondersteuning zijn dat de inzet van voormalige Wtcg en CER middelen vanaf 2015 en de OGGZ maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Inwoners met chronische beperking
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) worden afgeschaft. Het budget hiervoor wordt overgeheveld naar de gemeente.
Mensen met een chronische beperking hebben te maken met extra uitgaven door deze beperking. Vooral inwoners die net boven het sociaal minimuminkomen zitten hebben de afgelopen jaren hun kosten op dit gebied zien stijgen. Wethouder Hoenderboom hierover: ““Wij willen daarom die financiële middelen inzetten voor alle inwoners met een Wmo-indicatie. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.”

Regionaal geregeld, lokaal in beeld
Doetinchem fungeert in de Achterhoek als centrumgemeente voor de Openbare geestelijke gezondheidszorg (Oggz) waar het gaat om maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In 2015 richten gemeenten zich vooral op nieuwe cliënten en de cliënten van wie de indicatie afloopt. Wethouder Hoenderboom: “Onze belangrijkste insteek is het versterken van de lokale participatie van deze doelgroep, zodat we ook zicht houden op deze groep.”

Informatie
De notitie Aanvulling Wmo-beleidsplan 2014-2016 wordt op 14 oktober behandeld in de gemeenteraad. De notitie staat op www.oostgelre.nl onder het kopje wonen en leven > Zorg, welzijn, onderwijs > Decentralisaties en transitie zorg.

Financiële bijdrage voor ouderensoos

ZWOLLE – De Contactgroep Zwolle heeft het college van B&W verzocht om een financiële bijdrage voor de multifunctionele ontmoetingsruimte in de Ludgerusschool. Het college van B&W heeft een bijdrage van € 15.800 toegekend. Dit wordt gebruikt om de ruimte aan te passen, waardoor ook een ouderensoos gerealiseerd kan worden.

De multifunctionele ontmoetingsruimte in de school wordt al voor veel verschillende doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld: gymlessen, overblijfruimte, vergaderingen, cursussen, tentoonstellingen en ouderengym. Op verzoek van enkele ouderen in Zwolle wordt er nu ook een ouderensoos opgericht. De activiteiten worden gehouden in dezelfde multifunctionele ontmoetingsruimte in de school.

“Dit initiatief uit Zwolle past helemaal in de ontwikkelingen van nu. De gemeenschap van Zwolle maakt al lange tijd gebruik van de multifunctionele ruimte in de school. Door deze eenmalige bijdragen kan de ruimte geschikt worden gemaakt voor de ouderensoos. Daarmee kan Zwolle voldoen aan een vraag vanuit de ouderen in de gemeenschap. Hiermee draagt Zwolle bij aan het welzijn van haar ouderen en zal er minder snel een beroep worden gedaan op overheidsvoorzieningen” aldus wethouder Paul Wentink

Verwachtingen overtroffen
Harry Bos, voorzitter Contactgroep Zwolle: “We hebben een oproep gedaan voor de ouderensoos. Ons idee is om geïnteresseerde ouderen wekelijks een leuke middag te bieden, door gezamenlijk spellen te spelen of andere activiteiten te ondernemen. Na onze eerste oproep hebben zich al 10 vrijwilligers en 25 deelnemers gemeld. Dit overtrof onze verwachtingen. We verwachten dat zich later nog meer inwoners zullen aanmelden om ook mee te doen.”

Aanpassingen nodig
Om de ruimte geschikt te maken voor de ouderensoos zijn er wat aanpassingen nodig. Hiervoor is de bijdrage van € 15.800 van de gemeente. Een deel van het bedrag wordt aangewend voor het vervangen van een oude en slecht geluidsisolerende harmonicawand door een panelenwand, die mede gefinancierd wordt door het schoolbestuur Delta, Rabo Coöperatiefonds en de Contactgroep. Hierdoor kan zowel de school als de Zwolse gemeenschap beter gebruik maken van de ruimte, die met deze wanden in twee ruimten verdeeld kan worden. Met het grootste deel van het genoemde bedrag worden de benodigdheden voor de oudensoos bekostigd.

Wethouder Wentink reikt eerste folder minimabeleid uit

OOST GELRE – Wethouder Paul Wentink heeft maandag 3 maart de eerste folder voor het gewijzigde minimabeleid uitgereikt aan Herman Scheers en Alphons Klein Hemmink van de Cliëntenraad Wet werken en bijstand Oost Gelre. De folder, die inwoners wijst op de mogelijkheden voor bijstand, wordt in de week van 10-14 maart huis aan huis verspreid. Wethouder Wentink: “Een aantal regelingen is per 1 januari 2014 gewijzigd. De bijdragen voor kwetsbare groepen worden verhoogd. Het is belangrijk dat mensen die daarvoor in aanmerking komen deze informatie ook aangereikt krijgen.

Vanwege landelijke ontwikkelingen was het nodig om het minimabeleid opnieuw te bekijken, aldus wethouder Wentink. “Ons uitgangspunt hierbij is geweest dat kwetsbare groepen worden gecompenseerd voor hun hogere kosten en in staat worden gesteld om mee te doen in de samenleving. We hebben het dan over chronisch zieken, ouderen, kinderen en inwoners die langdurig van een minimuminkomen rond moeten komen.”

Participatie als doel
Dan gaat het bijvoorbeeld over de participatie van chronisch zieken, ouderen en kinderen en de langdurigheidstoeslag. “Deze groep moet steeds meer zelf bijdragen aan de kosten van het ziek zijn en moet bijna altijd volledig een beroep doen op het eigen risico van de zorgverzekering. Uit onderzoek blijkt dat inwoners minder gaan participeren als ze ouder zijn dan 75 jaar, chronisch ziek zijn of een beperking hebben. Ook gebrek aan financiën werd genoemd als reden om minder te participeren. Door middel van deze verhoging komen we hier aan tegemoet.”

Meer informatie
In de week van 10 tot 14 maart wordt de folder huis aan huis in Oost Gelre verspreid. Daarin wordt duidelijk uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om in aanmerking te komen voor bijstand.

Wilt u meer informatie of wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze regelingen? Neemt u dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Oost Gelre. U kunt het Wmo-loket bereiken via (0544) 37 83 78 of wmoloket@oostgelre.nl

Voor openingstijden van het Wmo-loket www.oostgelre.nl